6 min

Detektivarbete kring barns medfödda sjukdomar

Cirka ett av tvåtusen barn föds med en störd ämnesomsättning som ofta leder till hjärnskador. Genom en högteknologisk, genetisk kartläggning har Anna Wedell hittat den molekylära grunden för flera av dessa sjukdomar. I ett av fallen ledde den nya kunskapen till att ett litet barns hälsotillstånd kunde förbättras avsevärt.

Anna Wedell

Överläkare och professor i klinisk genetik, Karolinska Institutet

Wallenberg Clinical Scholar 2015

Huvudsaklig forskningsinriktning:
Den molekylära grunden för medfödda, ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn.

– Medfödda metabola sjukdomar, störningar i ämnesomsättningen, innefattar många hundra ovanliga tillstånd. Sjukdomarna beror på ärftliga störningar i kroppens kemiska reaktioner. Hjärnan är särskilt känslig, men de flesta organ kan drabbas, förklarar Anna Wedell, överläkare och professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet.

– Vanliga symptom är utvecklingsförsening, epilepsi eller akuta kristillstånd som kan leda till tidig död. Många medfödda metabola sjukdomar är behandlingsbara om behandlingen inleds tidigt, innan skador som inte går att reparera har uppkommit.

Ett PKU-test, ett blodprov som kan avslöja 24 olika medfödda sjukdomar som alla går att behandla, tas på alla nyfödda barn. Men det finns flera hundra kända ämnesomsättningstörningar och många saknar fortfarande effektiva motåtgärder. Dessutom finns ett stort mörkertal av sjukdomar som ännu inte klarlagts. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Anna Wedell att fortsätta sitt detektivarbete kring dessa sjukdomar.

Teknisk revolution

– Diagnostiken av ärftliga sjukdomar revolutioneras nu tack vare nya metoder för analys av arvsmassan. Min forskargrupp har utvecklat en metod för en snabb och säker diagnostik av alla kända monogena sjukdomar, en revolution för drabbade familjer som nu kan få rätt diagnos och behandling tidigt i sjukdomsförloppet.

Monogena sjukdomar kallas de sjukdomar som beror på fel i en enda gen. En sådan sjukdom är fenylketonuri, som var den sjukdom som de första PKU-testen skapades för.

­Anna Wedell och hennes forskargrupp vill transformera diagnostiken vid medfödda metabola sjukdomar, som också kallas MMS. De utgör 10-15 procent av de monogena sjukdomarna.

– Vi vill, kortfattat sagt, upptäcka nya sjukdomar, klarlägga sjukdomsmekanismer och utveckla ny behandling för drabbade patienter.

Anna Wedell menar att de har goda förutsättningar att lyckas.

– Vi har unika patientmaterial sparade sedan lång tid. Vi har också har byggt upp en stark

tvärvetenskaplig miljö där vi förenar teknisk, genetisk, biokemisk och klinisk kompetens.

Jag tycker att vi har unika möjligheter att överföra våra grundvetenskapliga upptäckter direkt till nytta för våra patienter.

Banbrytande behandling

Forskargruppen har sedan tidigare presenterat nya resultat.

– Vi har upptäckt flera helt nya sjukdomar. De barn som varit drabbade har alla genomgått långdragna utredningar under många år utan resultat. De nya fynden har fått en rad positiva effekter. Familjerna har fått information om orsaken till att deras barn drabbats av svåra hjärnskador. Dessutom har vi lärt oss mycket om hur skadorna uppkommit på molekylär nivå, vilket i sin tur ökat våra kunskaper om hjärnans funktion

Glädjen var stor när Anna Wedell och hennes grupps forskning resulterade i en behandling som kunde förbättra hjärnfunktionen hos en svårt hjärnskadad flicka.

– Baserat på den sjukdomsmekanism vi klarlagt satte vi in en specifik kostbehandling. Resultatet blev en dramatisk förbättring av den drabbade patienten, berättar Anna Wedell.

Hon förklarar att de genom kostbehandlingen kunde kompensera den metabola defekten vilket medförde att utvecklingen av hjärnans vita substans, myelinisering, återupptogs.

– Ingen behandling har tidigare beskrivits som förbättrar myelinisering, och fyndet är därför av stor principiell betydelse, konstaterar Anna Wedell.

Enligt Anna Wedell så finns det flera sjukdomstillstånd som har sina rötter i metabola defekter.

– Sjukdomar i den mitokondriella andningskedjan är särskilt intressanta eftersom nedsatt funktion av denna är inblandad i flera vanliga neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Genom att klarlägga mekanismerna bakom ovanliga ärftliga sjukdomar, och genom att studera modeller av dessa sjukdomar, kommer vi att kunna förstå de metabola komponenterna även bakom vanligare sjukdomstillstånd, något som förlängningen kommer att leda till nya behandlingsprinciper.

Text Carina Dahlberg
Bild Magnus Bergström

 

24 MEDFÖDDA SJUKDOMAR UPPTÄCKS

PKU-provet tas sedan mitten av 1960-talet på alla nyfödda i Sverige så snart som möjligt efter 48 timmars ålder.

Syftet är att hitta ett antal ovanliga sjukdomar där det är viktigt att behandling sätts in snabbt. Från början gav provet svar på fem sjukdomar men sedan 2010 kan man se ytterligare 19.

Bland de cirka 100 000 barn som föds varje år i Sverige är det 80 till 100 som har någon av de sjukdomarna som testas.

LÄS MER OM ANNA WEDELLS FORSKNING
Hopp om ny behandling mot hjärnsjukdomar