Elin Naurin

Wallenberg Academy Fellow 2017

Samhällsvetenskap

Docent Elin Naurin
Göteborgs universitet

Nominerad av
Göteborgs universitet

Graviditetens effekter på den politiska uppfattningen

Att bli gravid är omvälvande, men det saknas kunskaper om hur denna livsomställning påverkar föräldrarnas politiska uppfattning och relation till samhället. Wallenberg Academy Fellow Elin Naurin ska kartlägga graviditetens politiska konsekvenser hos tusentals föräldrar och undersöka om effekten skiljer sig åt mellan länder.

Under en graviditet och efter en förlossning möter föräldrar mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård; de blir berättigade till graviditetspenning, föräldraförsäkring och barnbidrag och så småningom tar de del av barnomsorg, skola och andra offentliga institutioner.

När en person blir förälder får den kort sagt en ny relation till samhället, samtidigt som hemmet och familjen blir viktigare för många. Docent Elin Naurin vid Göteborgs universitet ska undersöka hur föräldrars politiska uppfattningar skapas och förändras under denna omvälvande tid. Vad finns det för individuella skillnader? Skiljer sig de politiska effekterna i Sverige från effekterna i andra länder?

Projektet kommer att genomföras med hjälp av en redan etablerad panel, Medborgarpanelen vid SOM-institutet, som består av 60 000 svenska medborgare. Elin Naurin kommer även att etablera en ny panel, graviditetspanelen, tillsammans med barnmorskor och obstetriker vid Sahlgrenska Akademin. Skillnader mellan olika länder ska hon undersöka i samarbete med forskare i Kanada, Irland, Danmark och Finland.

Foto: Marcus Marcetic