Vicente Pelechano García

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Vicente Pelechano García 
Karolinska Institutet

Nominerad av
Karolinska Institutet

Hur kan genetiskt identiska celler fungera olika?

Under lång tid har forskare utrett hur gener styr cellers egenskaper, men detta räcker inte för att förstå cellers mångfald. Bakterier eller cancerceller som har identiska gener kan ändå reagera olika på ett läkemedel. Wallenberg Academy Fellow Vicente Pelechano García ska utforska vilka andra mekanismer som styr enskilda cellers karaktärsdrag.

Bet-hedging är ett begrepp som evolutionsbiologer använder för att beskriva mikroorganismers förmåga att anpassa sig till en oförutsägbar omgivning, där genetiskt lika organismer kan utveckla olika egenskaper. Vid en bakterieinfektion kan exempelvis ett fåtal av bakterierna utveckla resistens mot en viss antibiotika, trots att en genanalys visar att de borde vara känsliga för läkemedlet. Nyligen har forskare också visat att liknande processer kan förklara vissa cancercellers motståndskraft mot cytostatika.

Dr Vicente Pelechano García vid Karolinska Institutet ska studera vad som gör att celler kan reagera olika på ett läkemedel. Han kommer bland annat undersöka subtila skillnader i packningen av DNA:s långa tråd och hur det påverkar uttrycket av olika gener. Skillnader i genuttrycket kan också uppstå när en gen kopieras till så kallat budbärar–RNA, vilket i sin tur påverkar utformningen av det protein som bildas från genen.  

En bättre förståelse för dessa fundamentala processer i cellen behövs för att forskare i framtiden ska kunna utveckla behandlingar som biter på alla mikroorganismer och cancerceller – även de mest överlevnadsstarka. 

 

Foto: Marcus Marcetic