Instruktion - nominering av Wallenberg Academy Fellows

Instruktion – nominering av Wallenberg Academy Fellows 2017

Allmänt

Svenska universitet inbjuds att nominera forskare till programmet Wallenberg Academy Fellows enligt fördelning i nomineringsinbjudan. Ansökan skall ske elektroniskt enligt Stiftelsens rutin för anslagsansökningar. En ansökan skall inges för varje nominering.

Vad gäller indirekta kostnader kommer Stiftelsens policy för projektanslag tillämpas.

Eftersom ansökningsformuläret är anpassat till Stiftelsens ordinarie anslagsansökningar, följer nedan en instruktion hur man fyller i nomineringar till Wallenberg Academy Fellows.

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden startar den 9 januari 2017 och en fullständig nominering/ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2017.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive universitet, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar.

Till E-ansökan

Instruktion E-ansökan

Anslagsmottagare
Här anges aktuellt universitet.

Huvudsökande
Som huvudsökande anges den nominerade personen.

Projekt
Projekttitel
Här anges ”Wallenberg Academy Fellow 2017/2018”.

Startdatum –  Slutdatum
Ange 2018-01-01 respektive 2022-12-31.

Sökt belopp
Ange totalt belopp baserat på följande kriterier:

Anslag om 1 000 000 kronor per år under fem år för forskare inom teoretiska forskningsområden.

Anslag om 1 500 000 kronor per år under fem år för forskare inom teoretiska forskningsområden som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands*.

Anslag om 1 500 000 kronor per år under fem år för forskare inom experimentella forskningsområden.

Anslag om 2 000 000 kronor per år under fem år för forskare inom experimentella forskningsområden som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands*.

För forskare som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands* kan tilläggsbelopp (engångsbidrag) sökas om 1 500 000, 3 000 000 eller 4 500 000 kr. Nivån på tilläggsbeloppet bestäms av det nominerande lärosätet och förutsätter motfinansiering av lärosätet med motsvarande summa.

För forskare som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands* kan upp till 100 000 kr sökas för flyttkostnader.

* Forskare som nomineras i kategorin verksamma utomlands skall inte under de sista fyra åren innehaft anställning eller stipendiefinansiering vid det nominerande lärosätet.

I budgetbilagan ska motivering för dessa belopp särskilt anges.

Ändamål
Ange ”Forskningsprojekt” från dropplistan.

Område
Ange ämnesområde från dropplistan (medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap). Denna uppgift kommer att vara grund för utvärderingen.

Medsökande
Som medsökande anges rektor på det nominerande universitetet och universitetets organisationsnummer.

Finansiering
Kryssa i rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas”.

Projektsammanfattning
Projektsammanfattningen innehåller en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska av den nominerade forskarens projekt, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Bilagor

Alla bilagor skall vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska.

Projektbeskrivning
Beskrivning av den nominerade forskarens projekt, max 6 A4 (21 000 tecken inkl. blanksteg).

Här anges även datum för doktorsexamen. De som nomineras 2017 skall ha erhållit doktorsexamen efter den 1 januari 2009.

Om det finns särskilda skäl, föräldraledighet eller längre sjukskrivning, kan tiden från avlagd examen förlängas. D.v.s. det är möjligt att skjuta tillbaka datumet för doktorsexamen i samma utsträckning som föräldraledigheten/sjukskrivningen har varat.

Projektbudget
Bifoga en sammanfattning över sökt belopp. Ange om flyttbidrag söks. Notera att tilläggsbeloppen för internationella rekryteringar från Stiftelsen förutsätter att universitetet bidrar med samma belopp. Motivera dessa belopp särskilt.

I budgetbilagan specificeras sökt belopp beroende på den nominerades ämnesområde. I det fall flyttbidrag upp till 100 000 kr söks läggs detta belopp till. Notera att Tilläggsbeloppen för internationella rekryteringar från Stiftelsen förutsätter att Universitetet bidrar med samma resurs.

CV

  • CV, innehållande namn och personnummer, den nominerades forskningsmeriter, tjänster, priser, ev. postdoc-vistelse, max 2 A4 – 7 000 tecken inkl. blanksteg.
  • Uppgift om universitetens nuvarande stöd för forskarens verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. bifogas tillsammans med aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade anslag) under 2016 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande.
  • En kort levnadsteckning som, i första hand, är en beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga insatser, max 2 A4 – 7 000 tecken inkl. blanksteg, tillsammans med uppgifter om universitetens nuvarande stöd för forskarens verksamhet samt aktuellt stöd från andra finansiärer (som huvud- eller medsökande).
  • En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter och med de tio mest betydelsefulla publikationerna markerade. Anges om möjligt med hjälp av Web of Science, Scopus eller Google Scholar ett H-index samt det antal publikationer och citat H-indexet baserats på. För Google Scholar används t.ex. Harzing's Publish or Perish. För nomineringar inom Humaniora skall en lista över kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas.

Rektors intygan/universitetets nominering
I nomineringen bifogas universitetets underlag för val av strategier för nomineringar, d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer samt en kort motivering till varför forskarens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetets forskningsprofil. 

Beskrivningen ska inte överstiga 2 A4 – 7 000 tecken inkl. blanksteg. I nomineringen skall särskilt klargöras inom vilket ämnesområde som den sökande skall utvärderas; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska som nämns ovan skall en bilaga bifogas innehållande en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4 sida eller 3500 tecken.

Motivering
Externt nominerade kandidater skall avge en motivering där man uppger varför man vill
etablera sin forskning vid det nominerande lärosätet, max 1 A4 – 3500 tecken. Övrig bilaga i ansökan. Döp bilagan till Motivering NN och ladda upp under rubrik ”Övriga bilagor”.

* En A4 sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg.

Tillbaka till Utlysningar