Instruktion E-ansökan – nominering av Wallenberg Clinical Scholars

Svenska universitet inbjuds att nominera forskare till programmet Wallenberg Clinical Scholars enligt fördelning i nomineringsinbjudan.

Ansökan ska ske elektroniskt enligt Stiftelsens rutin för anslagsansökningar. En ansökan ska inges för varje nominering.

Vad gäller indirekta kostnader kommer Stiftelsens policy för projektanslag tillämpas.

Eftersom ansökningsformuläret är anpassat till Stiftelsens ordinarie anslagsansökningar, följer nedan en instruktion hur man fyller i nomineringar till Wallenberg Clinical Scholars.

Sista ansökningsdag
Ansökningsperioden startar den 15 augusti 2018 och en fullständig nominering/ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober 2018.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive universitet, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar.

Till E-ansökan

Anslagsmottagare
Här anges aktuellt universitet.

Huvudsökande
Som huvudsökande anges den nominerade personen.

Projekt
Projekttitel
Här anges ”Wallenberg Clinical Scholars 2018/2019”.

Startdatum – Slutdatum
Ange 2019-07-01 respektive 2024-06-30.

Sökt belopp
Ange 15 miljoner kronor.

Ändamål
Ange ”Forskningsprojekt” från dropplistan.

Område
Ange ämnesområde Medicin från dropplistan.

Medsökande
Som medsökande anges rektor på det nominerande universitetet och universitetets organisationsnummer.

Finansiering
Kryssa i rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas”.
Anslaget kan inte kombineras med innehav av Vetenskapsrådets tioåriga rådsprofessur.

Projektsammanfattning
Projektsammanfattningen innehåller en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska av den nominerade forskarens projekt, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Bilagor

Alla bilagor ska vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska

Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för personens kliniska verksamhet (max 2 A4) samt en redogörelse för personens planerade forskningsverksamhet (max 3 A4).

Projektbudget
Vid nomineringstillfället bifogas ej projektbudgeten. Av tekniska skäl bifogas en tom bilaga.

CV
- Namn och personnummer.

- Personens forskningsmeriter, d.v.s. CV med tjänster, priser, doktorander (som huvudhandledare och årtal för disputation) och postdoktorer (max 3 A4 sidor). En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter med ett urval av de tio mest betydelsefulla arbetena markerade. Kort levnadsteckning (max 1 A4) som i första hand är en beskrivning av de vetenskapliga insatserna. Sammanlagt max10 A4.

Rektors intygan/universitetets nominering
Intygan ska innehålla en motivering till att personens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetets och sjukvårdshuvudmannens kliniska forskningsprofil (max 2 A4) samt en beskrivning av universitetet nomineringsprocess och hur samverkan med sjukvårds-huvudmannen har ägt rum d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 1 A4).

Vidare redovisas universitetet och sjukvårdshuvudmannens nuvarande stöd för forskarens verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. Aktuellt stöd från andra externa finansierings-källor (beviljade anslag) under 2015 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande. Stiftelsen förutsätter att existerande finansiering från universitet och sjukvårds-huvudmannen kvarstår under anslagsperioden för de forskare som belönas med ett Wallenberg Clinical Scholars anslag.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska som nämns ovan ska en bilaga bifogas innehållande en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4 sida.

* En A4 sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg.