Karim Adiprasito

Wallenberg Academy Fellow 2017

Naturvetenskap

Professor Karim Adiprasito
Hebrew University of Jerusalem, Israel

Nominerad av
KTH

Nya verktyg för anrik matematik

Wallenberg Academy Fellow Karim Adiprasito förenar i sitt arbete tre viktiga områden i matematiken – kombinatorik, geometri och algebra. Att finna djupare samband mellan dessa tre kommer att bidra till utvecklingen av matematisk grundforskning liksom dess tillämpningar.

Inom matematiken betraktas ofta diskreta objekt – sådana som består av enstaka element – som kontinuerliga. Till exempel har vattnets egenskaper studerats med hjälp av metoder som hanterar vätska som ett kontinuerligt medium och inte som en samling av enstaka molekyler. Det har också visat sig fruktbart att utforska kontinuerliga objekt med hjälp av verktyg från diskret matematik.

Däremot krävs nya matematiska metoder för att studera diskreta objekt direkt och se på vilka sätt de uppför sig som kontinuerliga. Professor Karim Adiprasito vid Hebrew University of Jerusalem, Israel utvecklar därför nya sätt att gå tillväga. Ett genombrott för de nya metoderna var bland annat hans lösning av ett drygt 200 år gammalt problem där han i ett diskret sammanhang använde partiella differentialekvationer, vilka vanligen beskriver kontinuerliga förlopp.

Karim Adiprasitos angreppssätt öppnar för nya vägar inom matematikens grundforskning. Det finns även praktiska tillämpningar för studier av diskreta strukturer med stor komplexitet, till exempel när kommunala transporter i en storstad ska planeras. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Karim Adiprasito att vara verksam vid KTH i Stockholm.

Foto: Privat