Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige – Instruktion e-ansökan

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden startar den 17 juni  och en fullständig ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 oktober.

E-ansökan

Steg 1 - Anslagsmottagare
Här anges aktuellt universitet.

Steg 2 - Huvudsökande
Som huvudsökande anges uppgifter för den ansvarige forskaren.

Steg 3 - Projekt Projekttitel
Här anges “Postdoctoral program in Mathematics for researchers from outside Sweden”.

Startdatum – Slutdatum
Ange 2019-07-01 eller 2020-01-01 och slutdatum två år senare.

Sökt belopp
Sökt belopp anges och Stiftelsens budgetblankett bifogas ansökan.

Ändamål
Ange ”Forskningsprojekt” från dropplistan.

Område
Ange Matematik från dropplistan

Steg 4 – Medsökande
Som medsökande anges rektor på det nominerande universitetet och universitetets organisationsnummer.

Steg 5 - Finansiering
Kryssa i rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas”.

Steg 6 - Projektsammanfattning
Projektsammanfattningen innehåller en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska av den ansvarige forskarens projekt, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Bilagor

Alla bilagor skall vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska. Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen ska innehålla tre delar där del 1 ska beskriv den vetenskapliga verksamheten, forskargruppen/institutionen vid det svenska lärosätet, del 2 ska beskriva det projekt eller projektområde man önskar att en postdoksökande ska verka inom, del 3 ska beskriva kompetensen som söks samt om kandidat till tjänsten finns vid ansökningstillfället, dennes meriter. Projektbeskrivningen ska omfatta max 6 A4 sidor eller 21 000 tecken inklusive blanksteg.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska som nämns ovan skall en bilaga bifogas innehållande en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4 sida eller 3500 tecken.

Projektbudget
Projektbudgeten ifylls i enlighet med instruktion på hemsidan.

Personalia/CV
Fullständiga kontaktuppgifter ska anges tillsammans med bifogad CV. Skriftförteckning ska omfatta högst tio utvalda vetenskapliga publikationer

Rektors intygan/universitetets nominering
I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver den som godkänns av Stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

Övriga bilagor
Ej obligatoriska.

* En A4 sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg