Program för utländska gästforskare – Instruktion e-ansökan

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden startar den 17 juni och en fullständig ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 oktober.

Ansökan

Steg 1 - Anslagsmottagare
Här anges aktuellt universitet.

Steg 2 - Huvudsökande
Som huvudsökande anges uppgifter för den ansvarige forskaren på universitetet. Nomineringar till gästforskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutsföreståndare, och universitetsledningar (motsv.).

Steg 3 - Projekt
Projekttitel: Här anges “Nomination of foreign guest professors”

Startdatum – Slutdatum
Ange 2017-01-07 eller 2018-01-01 och slutdatum 1 – 12 månader senare.

Sökt belopp
Sökt belopp anges och Stiftelsens budgetblankett bifogas ansökan.

Ändamål
Ange ”Forskningsprojekt” från dropplistan.

Område
Ange Matematik från dropplistan

Steg 4 - Medsökande
Som medsökande anges den nominerade forskaren.

Steg 5 - Finansiering
Kryssa i rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas”.

Steg 6 - Projektsammanfattning
Projektsammanfattningen innehåller en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska av den nominerade forskarens projekt, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Bilagor

Alla bilagor skall vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska. Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen består av tre delar där del 1 kortfattat ska beskriva den svenska forskningen i den miljö där gästforskaren kommer att arbeta, där del 2 ska motivera värdet att knyta den namngivna forskaren till sin miljö, och där del 3 ska vara en kortfattad forskningsplan, skriven av den tilltänkte gästforskaren. Max 6 sidor eller 21 000 tecken.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska som nämns ovan skall en bilaga bifogas innehållande en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4 sida eller 3500 tecken.

Projektbudget
Projektbudgeten ifylls i enlighet med instruktion på hemsidan.

Personalia/CV
Fullständiga kontaktuppgifter ska anges tillsammans med bifogad CV för gäst professorn samt en litteraturförteckning, med angivande av de 5 viktigaste arbetena inklusive motivering.

Rektors intygan/universitetets nominering
I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver den som godkänns av Stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

Övriga bilagor
Ej obligatoriska.

* En A4 sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg.