Hanne Fjelde

Wallenberg Academy Fellow 2017

Samhällsvetenskap

Docent Hanne Fjelde
Uppsala universitet

Nominerad av
Uppsala universitet

Ska undersöka effekten av politiskt våld under valperioder

Hur påverkar våldsamheter i samband med ett val demokratiseringsprocessen i ett land? Och hur kan sådant våld förhindras? De grundläggande frågorna ställer Wallenberg Academy Fellow Hanne Fjelde i sin forskning.

Under de senaste decennierna har antalet länder som väljer sina högsta politiska ledare genom demokratiska val fördubblats. Samtidigt har den politiska friheten och utvecklingen av demokratiska institutioner nu avstannat i många länder. Frågan är varför?

Docent Hanne Fjelde vid Uppsala universitet kommer att undersöka i vilken utsträckning politiskt våld under valperioder påverkar demokratiseringsprocessen. Kan våldet underminera landets demokratiska grundvalar? Och hur kan de politiska partierna, det civila samhället och väljarna agera för att dämpa konsekvenserna av våldet?

Med hjälp av statistisk analys ska Hanne Fjelde undersöka vilken generella effekter valrelaterat våld har haft i världens länder. Genom fältarbete kommer hon sedan att utforska hur politiska partier och aktörer i det civila samhället har agerat när det har förkommit valrelaterat våld och hur det i sin tur har påverkat det demokratiska utfallet. Insikterna från fältarbetet kommer att ligga till grund för en enkätundersökning av hur hot och våld har påverkat enskilda individers valdeltagande och politiska förtroende bland annat.

Den kunskap som projektet kommer att ge behövs för att kunna motverka politiskt våld och uppnå fredliga och demokratiska samhällen.

Foto: Marcus Marcetic