Agnese Bissi

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Dr Agnese Bissi
Harvard University

Nominerad av
Uppsala universitet

Ska utforska teorier som beskriver de minsta partiklarna

Kvantfältteorier kombinerar Einsteins speciella relativitetsteori med kvantmekaniken. De används för att beskriva materiens minsta beståndsdelar. Wallenberg Academy Fellow Agnese Bissi ska studera och klassificera kvantfältteorier. Hon kommer även att utforska hur de kan beskriva fenomen bland kalla atomer nära absoluta nollpunkten.

Supraledare och supravätskor är exempel på tillstånd där materien beter sig märkligt. Elektroner leds utan motstånd och vätskor flödar utan viskositet. För att förstå dessa annorlunda egenskaper använder forskare kvantfältteorier, fysikaliska teorier som beskriver elementarpartiklar, som elektroner och kvarkar, och pseudopartiklar, exempelvis par av elektroner som kan röra sig fritt i en supraledare.

Det finns en hel rad olika kvantfältteorier och en viktig fråga är hur de ska klassificeras. Dr Agnese Bissi vid Harvard University, USA, kommer att studera kvantfältteorier och klassificera dem baserat på deras så kallade symmetriegenskaper.

Så kallade icke-relativistiska kvantfältteorier används för att beskriva fasövergångar i material, till exempel vad som händer när vatten kokar och bildar ånga. Agnese Bissi ska utforska hur icke-relativistiska kvantfältteorier kan beskriva växelverkan mellan kalla atomer – atomer som kyls ner till nära absoluta nollpunkten. Vid dessa temperaturer styrs materien av kvantmekaniken. Modeller av kalla atomer används därför för att studera olika kvantmekaniska fenomen.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Agnese Bissi att vara verksam vid Uppsala universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic