Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt

Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Strategiska satsningar utlyses när Stiftelsen identifierat ett område som är särskilt angeläget att stödja för landets utveckling

Pågående strategiska satsningar:

  • Max IV 400 miljoner kronor till strålrör och 60 miljoner kronor till post-doc-program
  • Wallenberg Wood Science Center totalt 450 miljoner kronor
  • Nobel Center, 395 miljoner kronor
  • Livsvetenskap, Life Science 2,5 miljarder kronor under perioden 2014-2026 
  • Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, 1,3 miljarder kronor under perioden 2015-2025

MAX-laboratoriet

MAX-laboratoriet i Lundär ett svenskt nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder energirika elektroner.

Totalt har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratoriet. Det senaste anslaget avser strålrör till den nya anläggningen MAX IV.  Stiftelsen finansierar även ett stipendieprogram med möjlighet för unga forskare att utbilda sig inom området.

MAX IV – med uppdrag att göra det osynliga synligt

Wallenberg Wood Science Center

Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Hållbara förpackningar, elektronik och implantat i kroppen är några potentiella produkter.

Svensk skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial

Nobel Center

Stiftelsen har beslutat att anslå 395 miljoner kronor till byggnationen av ett nytt Nobel Center. Stiftelsen stödjer Nobelstiftelsens vision om att skapa ett center med en blandning av museiverksamhet, forskningsseminarier och utbildningsaktiviteter riktade mot skolor.

Syftet med donationen är att bidra till en internationell mötesplats för forskare men också att skapa ett besöksmål som väcker nyfikenhet och intresse för vetenskap hos elever, besökare och Stockholmare.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer excellent svensk forskning och hoppas att det nya Nobel Centret ska bli en plats för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring på många nivåer. En plats där vetenskapliga frågor kan mötas och stötas och – upptäckas.

Donationen innehåller inga villkor om att Stiftelsen ska ha inflytande över vare sig den arkitektoniska utformningen eller centrets placering. Nobelstiftelsen ansvarar för att styra och leda processen gällande Nobel Centrets arkitektoniska utformning och placering i samarbete med Stockholms Stad.

Pressmeddelande om Nobelanslaget

Livsvetenskap - Life Science

Stiftelsen har under många år beviljat anslag inom området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science organisation. Under 2014 tog Stiftelsen ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna. Totalt har Stiftelsen avsatt drygt 2,5 miljarder kronor under perioden 2014-2026 för livsvetenskaplig forskning. Detta som en direkt fortsättning på den satsning som gjordes i början av 2000-talet då Stiftelsen bidrog med 1 miljard kronor för att Sverige skulle kunna bygga upp spetsteknik inom livsvetenskap genom två centrumsatsningar; Wallenberg Consortium North och Swedegene.

En del i det nya stödet för livsvetenskaperna är ”Wallenberg Clinical Scholars” – ett program som under fem år ger 25 av landets främsta kliniska forskare en möjlighet att koncentrera sig på forskning och möjlighet till att föra ut forskningsresultaten till vården, parallellt med att de också behåller sina patientkontakter som läkare vid olika kliniker.

En annan del av programmet är en satsning på karriärtjänster vid de nyinrättade centra för molekylärmedicin vid Göteborgs, Lunds, Umeå och Linköpings universitet. Dessa centra byggs upp som ett komplement till det av staten initierade SciLifeLab i Stockholm-Uppsala. Stiftelsen är även tillsammans med svenska staten den största finansiären av SciLifeLab, som ska fungera som teknikstöd till landets forskare inom området.

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP

Forskningsprogrammet  är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling.

Programmet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att svensk forskning ska hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande.

En viktig del är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. Grundstenen är en tydlig kunskapsöverföring till industrins forskning och vidareförädling. Ett exempel är forskarskolan som drivs i samarbete med svenska företag. Totalt ska minst 100 doktorander antas, varav hälften ska vara industridoktorander. Infrastruktur som demonstrationsplattformar och nationella demonstrationsarenor är andra inslag i samarbetet.

Programmets fokus ligger trots den industriella samverkan på grundforskning. Förutom Sveriges fyra stora IKT-universitet: Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet omfattar programmet även forskargrupper vid andra lärosäten. Tanken är att kombinera befintliga ledande kompetenser inom elektroteknik, datorteknik och datavetenskap. Satsningen innehåller även ett internationellt rekryteringsprogram.

Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Stiftelsen står får 1,3 miljarder, resterande 500 miljoner kronor kommer från de ingående universiteten samt svenska industriföretag.

Tidigare år