Nominering till Wallenberg Clinical Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus. Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för att stärka den kliniska forskningen i Sverige. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Utlysning av Wallenberg Clinical Scholars

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att inrätta ett program för kliniska forskare; Wallenberg Clinical Scholars. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus. 

Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för att stärka klinisk forskning. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år. Avgörande utvärderingskriterium är vetenskaplig excellens inom klinisk patientnära eller klinisk experimentell forskning. Forskaren ska också vara kliniskt verksam.

Programmet ger ett femårigt fritt disponerbart stöd till individers forskningsverksamhet med 3 miljoner kronor per år under fem år med möjlig förlängning i ytterligare fem år. Avsikten har varit att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå och med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, detta för att få ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. 

Stiftelsen avser att finansiera upp till fem kliniska forskare per år i minst fem år. Totalt avser stiftelsen att reservera upp till 400 miljoner kronor  för den första femårsperioden.  Efter fem år kommer upp till 15 av de 25 ursprungligen utsedda Clinical Scholars, att i konkurrens och efter internationell utvärdering, erhålla ytterligare fem års finansiering. För den andra femårsperioden avser stiftelsen därför att reservera 200 miljoner kronor.

Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera enligt nedanstående:

Universitet Antal nomineringar
Karolinska Institutet 8
Lunds universitet   4
Uppsala universitet 4
Göteborgs universitet   4
Umeå universitet 3
Linköpings universitet 2
Örebro universitet   1

    

Vilka kan nomineras?

Programmet är förbehållet forskande kliniker som vid nomineringstillfället genomgått eller genomgår specialistutbildning inom det kliniska ämnet. Anslaget kan inte kombineras med innehav av Vetenskapsrådets tioåriga rådsprofessur.

Universiteten kan, inom ramen för sin och sjukvårdshuvudmannens valda forskningsstrategi, nominera personer med varierande senioritet. En miniminivå är att personen, förutom utvecklingspotential, har en självständig ställning, leder en egen forskargrupp och har en betydande vetenskaplig produktion av högsta internationella kvalitet.

Den nominerade personen måste vara anställd och aktiv (minst 30 % av heltid) inom klinisk verksamhet, innefattande även klinisk kemi, fysiologi, patologi, genetik etc. Personen måste vid nomineringstillfället genomgå eller ha genomgått specialistutbildning inom det kliniska ämnet.

Underlag

Alla underlag förutom en bilaga som är en svensk populärvetenskaplig sammanfattning ska vara på engelska.

Nomineringen ska omfatta följande uppgifter:

  • Rektors intygan/universitetets nominering – i nomineringen bifogas universitetets underlag för nomineringsprocessen, samt hur samverkan med sjukvårds-huvudmannen har ägt rum d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 1 A4) samt en motivering till att personens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetet och sjukvårdshuvudmannens kliniska forskningsprofil (max 2 A4)
  • Universitetet och sjukvårdshuvudmannens nuvarande stöd för forskarens verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. Aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade anslag) under 2019 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande
  • Projektbeskrivning – redogörelse för personens planerade forskningsverksamhet och hur anslaget är tänkt att utnyttjas i den planerade forskningen (max 3 A4)
  • Projektsammanfattning– en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska, maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg
  • Redogörelse för personens kliniska verksamhet (max 2 A4)
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4)
  • CV (sammanlagt max 10 sidor) som ska innehålla: Personens forskningsmeriter, d.v.s. CV med tjänster, priser, doktorander (som huvudhandledare och årtal för disputation) och postdoktorer (max 3 A4 sidor). Kort levnadsteckning (max 1 A4) som i första hand är en beskrivning av de vetenskapliga insatserna. En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter med ett urval av de tio mest betydelsefulla arbetena.

1 A4 motsvarar 3500 tecken inklusive blanksteg.

Stiftelsen förutsätter att existerande finansiering från universitet och sjukvårdshuvudmannen kvarstår under anslagsperioden för de forskare som erhåller ett Wallenberg Clinical Scholars anslag. Vad gäller indirekta kostnader kommer stiftelsens policy för projektanslag att tillämpas.

 

Stiftelsen förutsätter att existerande finansiering från universitet och sjukvårdshuvudmannen kvarstår under anslagsperioden för de forskare som erhåller ett Wallenberg Clinical Scholars anslag. Vad gäller indirekta kostnader kommer stiftelsens policy för projektanslag att tillämpas.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 september. Sista ansökningsdag 1 oktober.

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska ansökningar från de nominerande universiteten. 

Till e-ansökan

 Instruktion e-ansökan:

  • Start- och slutdatum: ange 2020-07-01 samt 2025-06-30 
  • Belopp: 15 miljoner kronor
  • Budget: Vid nomineringstillfället bifogas ej projektbudgeten. Av tekniska skäl bifogas en tom bilaga

Sista nominerings-/ansökningsdag

Universiteten inbjuds att inkomma med nomineringar fram till den 1 oktober 2019 för att Stiftelsen, under mars 2020, ska kunna besluta om cirka fem Wallenberg Clinical Scholars.

Utvärdering

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen. Nominerade forskare kommer att sakkunniggranskas av internationella experter med omfattande och bred vetenskaplig kompetens.

Fler dokument

Blankettarkiv

E-ansökan