Nominering till Wallenberg Scholars

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att utlysa programmet Wallenberg Scholars under 2018. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

KAW finansierar för närvarande ett fyrtiotal Wallenberg Scholars/Clinical Scholars och avser att under 2018 utöka detta med ytterligare tjugo individer.

Universiteten kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklings­potential håller yppersta internationell klass samt förväntas bidra till att för­stärka den aktuella profilen för forskningsområdet vid sitt uni­versi­tet. Det handlar lik­som tidigare om ett femårigt, fritt disponibelt stöd till individens forskningsverk­samhet, men nu med fyra miljoner kronor per år och forskare. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en hög ambitionsnivå för att få ännu bättre inter­nationellt genom­­slag för sin forskning, samt ges en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Universiteten inbjudes att nominera forskare till Wallenberg Scholars programmet, antalet nomineringar per universitet redovisas i nedanstående tabell:

Universitet
 
Totalt antal nomineringar Varav minst antal från det
underrepresenterade könet
Lunds universitet 10 4
Karolinska Institutet 10 4
Uppsala universitet 10 4
Göteborgs universitet 7 3
Stockholms universitet 7 3
KTH 7 3
Umeå  universitet 7 3
Linköpings universitet 7 3
Chalmers tekniska högskola 7 3
Sveriges lantbruksuniversitet 7 3
Handelshögskolan i Stockholm 5 2
Karlstads universitet 2 1
Luleå tekniska universitet 2 1
Mittuniversitetet 2 1
Linnéuniversitet 2 1
Örebro universitet 2 1
     

Kriterierna för urval till nomineringar är som följer och det är på dessa punkter som underlag skall medfölja nomineringen:

  1. Projektbeskrivning (max tio A4-sidor).
  2. Personens forskningsmeriter, d.v.s. CV med tjänster, priser, doktorander (som huvud­handledare och årtal för disputation) samt postdocs (max 3 A4 sidor). Kort levnads­teckning (max 1 A4) som i första hand skall beskriva forskarens vetenskapliga insatser.
  3. En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter, och med de tio mest bety­delse­fulla publikationerna tydligt markerade. För vetenskapsområden där det är tillämp­ligt ska, med hjälp av Web of Science, ett h-index samt det antal publikationer och citat h-indexet baserats på anges. För nomineringar inom humaniora och samhällsvetenskap behövs endast en lista med kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas.
  4. Kort motivering till varför forskarens verksamhet anses utgöra en viktig del i uni­versitetets forskningsprofil (max 1 A4).
  5. Universitetets nomineringsprocess, d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och pro­cesser som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 1 A4).
  6. Universitetets nuvarande stöd för forskarens verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. Aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade anslag) under 2017 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande. Stiftelsen förutsätter att exi­sterande finansiering från universitet kvarstår under anslagsperioden för de forskare som belönas med ett Wallenberg Scholars anslag.
  7. En ifylld projektbudget enligt Stiftelsens mall för "projektbudget universitet" som hämtas i blankettarkivet.
  8. Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4)

Forskare som redan innehar ett Wallenberg Scholars-anslag eller Vetenskapsrådets rådsprofessorsanslag kan ej nomineras. Däremot kan forskare som tidigare haft Scholars-anslag som nu är avslutade nomineras, liksom forskare som innehar ERC-anslag.

Den nominerade forskaren ska vid nomi­neringstillfället ha tjänst vid lärosätet. Forskaren ska vidare under anslagsperioden ha minst 75 % av sin forskningsverksamhet för­lagd i Sverige. Vad gäller indirekta kostnader kommer Stiftelsens policy för projekt­anslag att tillämpas.

Nomineringarna gäller alla vetenskapsområden även om det största an­talet forskare som utses kommer att verka inom de av Stiftelsen prioriterade områdena naturvetenskap, teknik och medicin.

Nästa utlysning sker år 2023.

E-ansökan