Anne Kaun

Wallenberg Academy Fellow 2021

Humaniora

Professor Anne Kaun
Södertörns högskola

Hur påverkar automatiserade myndighetsbeslut vår syn på demokrati?

För att rationalisera sina verksamheter utvecklar allt fler myndigheter digitala system för automatiserade beslut. Samtidigt fungerar de personer som jobbar för våra myndigheter som en länk mellan medborgare och stat. Så hur påverkas vår syn på demokratin av automatiseringen? Det ska Wallenberg Academy Fellow Anne Kaun studera.  

Under de senaste årtiondena har mängder av myndighetsbeslut automatiserats. Ofta handlar det om rutinärenden: beslut om föräldrapenning, årlig inkomstskatt och körkortstillstånd. Men många kommuner håller också exempelvis på att införa den så kallade Trelleborgsmodellen, där socialtjänstens beslut om försörjningsstöd numera sköts av datoralgoritmer. För personer som har behov av försörjningsstöd är det ett avgörande beslut. Så hur upplever de situationen när socialsekreteraren ersätts med en dator? 

Med hjälp av en enkätstudie och fokusgruppintervjuer ska Anne Kaun, professor vid Södertörns högskola, undersöka hur medborgare som har fått ett automatiserat beslut i välfärdssektorn uppfattar det, och om det har någon inverkan på deras syn på vår demokrati. Hon ska också etablera en forskningshub för digital välfärd med målet att samla forskare som vill studera hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle. 

Ett mål i projektet är att kunna utveckla riktlinjer för beslutsfattare, så att de ska veta inom vilka områden digitala lösningar kan effektivisera myndigheters arbete och inom vilka områden det kan skada tilltron till demokratin.

Foto: Anne Hartwig