Är förorenat grundvatten källan till försämrad vattenkvalitet vid Europas kuster?

Projektanslag 2022 Naturvetenskap

Forskarna i projektet ska undersöka om kustnära grundvatten, som började förorenas för decennier sedan och kontinuerligt sipprar ut, är en drivande faktor för den försämrade vattenkvaliteten längs Europas kuster.

Projektanslag 2022

Projekt:
"Unravelling the legacy of historical, emerging, and future groundwater pollution"

Huvudsökande: 
Professor Isaac Santos

Medsökande:
Göteborgs universitet
Stefano Bonaglia

Stockholms universitet
Georgia Destouni
Zahra Kalantari

Lärosäte:
Göteborgs universitet

Beviljat anslag: 
30 200 000 kronor under fem år

Utsläppen av historiska föroreningar genom grundvattnet är förbisedda i många miljöberäkningar för att de är svåra att beräkna.  
Isaac Santos leder en forskargrupp vid Göteborgs universitet som mäter grundvatten- och kolutsläpp längs havskuster runt om i världen. En global studie från 2021 visade att grundvattnet på många håll är den största källan till kväve- och fosfortillförsel till havet.

– Grundvattnet är till stor del osynligt och svårt att undersöka. Det är därför som ansvariga för att kontrollera kustvattenkvaliteten ofta förbiser grundvattenutsläpp i haven, sa Isaac Santos när studien publicerades.

Många sjöar och floder står i förbindelse med grundvattenmagasin. Denna sammanlänkning har lett till lagstiftning för att skydda grundvattenberoende ekosystem på nationell och europeisk nivå. Men även de kustnära haven har förbindelser med grundvattenmagasinen som därför påverkar havsvattenkvaliteten i stor utsträckning.

Ska bedriva forskning i hela Europa

– Vårt forskningsprojekt kommer att visa om kustnära grundvatten, som började förorenas för decennier sedan och kontinuerligt sipprar ut längs kustlinjerna, är en drivande faktor för vattenkvaliteten längs hela Europas kuster. Vår forskning ska utvärdera tidsskalan för processerna och projicera framtida föroreningskällor, säger Isaac Santos.

Anslaget från Stiftelsen gör att forskningen om grundvattenutsläppen i havet kan växla upp.

– Tack vare pengarna kan vi förflytta den här forskningen från en lokal skala till att bedriva den över hela kontinenten. Vi kommer kunna rekrytera fler forskare och öka samarbetet med kollegor på Stockholms universitet för att sätta ljus på ett osynligt vattenproblem, säger Isaac Santos. 

Text Olof Lönnehed, Göteborgs universitet
Bild Isaac Santos, Malin Arnesson