Markus Schmid

Wallenberg Scholar

Naturvetenskap

Markus Schmid
Professor i fysiologisk botanik

Umeå universitet

Studie av växters förändringar som svar på temperaturväxlingar

Växter kan bilda nya organ hela livet, och på så vis anpassa sig till omgivningen. Tillväxttakten och organens form styrs av bland annat temperaturen, ett fenomen som Markus Schmid ska studera i modellväxt backtrav (Arabidopsis thaliana).

När växter utvecklar nya organ sker det från stamceller vid särskilda organ som kallas meristem. Var de nya organen växer fram är genetiskt styrt, men hur fort de uppstår och vilken form de till slut får är mer varierat. Denna fenotypiska plasticitet styrs av flera miljösignaler, bland annat temperaturen – men hur det går till är inte klarlagt ännu.

Markus Schmid och hans kollegor har funnit en ovanlig, temperaturspecifik variation hos växten backtrav. Denna variation utvecklas normalt om den får växa vid 23 graders temperatur, men både meristem och de nya organen uppvisar starka abnormiteter om växten odlas vid 16 grader.

Projektet ska undersöka hur backtravens tillväxt och utveckling påverkas av temperaturförändringar, och kartlägga gener som är ansvarig för denna fenotypiska plasticitet. Målet är att få en djupare förståelse för hur det går till när växter anpassar tillväxt och utveckling som svar på miljöförändringar. Det är kunskap vi behöver för att kunna utveckla växter för ett hållbart jordbruk och skogsbruk framöver.