Projektanslag

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Bland forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential prioriteras projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 60 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. För ämnen där forskning är av generisk natur till exempel matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling.

Riktlinjer för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Rektors stödbrev
I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den person rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver de som godkänns av stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

 • Stiftelsen stödjer forskarinitierade projekt av högsta internationella standard
 • Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin
 • Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att dessa är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin
 • Projekt ska vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
 • För ämnen där forskning är av generiskt natur t.ex. matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling
 • Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär
 • Projektanslag ska primärt inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt. Ingen begränsning i antalet forskargrupper eller     forskargruppernas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt
 • Sökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte
 • Normalprojekten bör ha en budget mellan 15 till 60 miljoner kronor. Projekt kan ha en löptid på tre till fem år. Bidrag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader
 • En enskild forskare kan från 2016 års utlysning endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande
 • Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, dvs. publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar
 • Projektanslag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag den 1 februari
 • Ett stödbrev från rektor ska bifogas ansökan
 • Avslaget projekt kan ej sökas igen på samma vetenskapliga frågeställning inom tre år. Undantag är projekt som avslås på grund av medelsbrist där en förnyad ansökan kan skickas in igen och behandlas i ordinarie ansökningsomgång

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

Bedömningskriterier för projektutvärdering

Budgetmall finns i Blankettarkivet

Instruktion E-ansökan

Tillbaka till Utlysningar