Skogens roll i klimatförändringar

Projektanslag 2022 Naturvetenskap

Växter tar inte bara bort koldioxid från atmosfären utan släpper även ut tusentals föreningar, kända som flyktiga organiska föreningar, VOC, vars roll i klimatförändringar till stor del har förbisetts. Forskare från Stockholms universitet ska nu undersöka VOC-utsläppens roll i klimatförändringen.

Projektanslag 2022

Projekt:
"Feedbacks between a changing climate and vegetation"

Huvudsökande:
Docent Claudia Mohr

Medsökande:
Stockholms universitet
Annica Ekman
Radovan Krejci
Ilona Riipinen
Paul Zieger

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
31 100 000 kronor under fem år

Frågan om träd kan bekämpa klimatförändringar diskuteras livligt av forskare, politiker och allmänhet. Orsaken är att skog agerar som en sänka för atmosfäriskt kol genom att ta upp koldioxid, CO2, från luften och därefter omvandla det till biomassa via fotolys. Hur förändringar i temperatur och nederbörd påverkar skogen som kolsänka i framtiden har därför en kritisk inverkan på klimatförändringarnas effekt på samhället. 

Skogar är också de största källorna till naturliga flyktiga organiska föreningar. Även om de bara utgör en liten del av det globala kolutbytet, har de stor inverkan på klimatet. Detta genom att de tillhandahåller små luftpartiklar som fungerar som byggstenar för moln, vilket har potential att förändra jordens strålningsbudget. 

Några av projektet frågeställningar är: Hur kommer framtida utsläpp av koldioxid och globala temperaturförändringar att påverka mängden och den kemiska sammansättningen av VOC och hur skulle dessa sedan kunna återföras till klimatsystemet?

Tvärvetenskapligt angreppssätt

I projektet ingår teoretiska och experimentella forskare som tillsammans kan undersöka hela processkedjan från utsläpp av VOC till klimatpåverkan

– Vi vill ta upp det förbisedda sambandet mellan klimatförändringar och fysiologiska processer i växter och hur det påverkar jordens kol- och vattenkretslopp. Det är en uppgift som kommer att kräva att vi tittar på många olika delar av klimatsystemet, vilket bara kan göras med ett tvärvetenskapligt team av forskare, säger Claudia Mohr.

Text Stockholms universitet
Bild  Magnus Bergström/KAW