2021: Nominering: Rekrytering av yngre seniora forskare av hög internationell klass i matematik

Målet är att stärka forskningen och forskningsmiljöerna i matematik vid svenska universitet genom att rekrytera internationellt framstående seniora forskare tidigt i karriären.

Inbjudan att nominera

Universiteten inbjuds att nominera upp till tre kandidater varav minst en från det underrepresenterade könet.
Anslaget är ett femårigt, fritt disponibelt stöd om 12 miljoner kronor till individens forskningsverksamhet. Lärosätena delfinansierar satsningen genom att garantera medel för åtminstone en doktorand och en postdoktorand knutna till den rekryterade forskaren.

Vilka kan nomineras?

Universiteten kan söka rekryteringsstöd genom att nominera enskilda matematikforskare med mellan 5 och 12 års, eller i exceptionella fall, kortare erfarenhet efter disputation, som genom sin forskning och utvecklingspotential håller yppersta internationella klass samt förväntas bidra till att förstärka den befintliga forskningsmiljön vid sitt universitet. 

Nomineringsperiod

Utlysningen öppnar den 1 maj 2021 med sista ansökningsdatum 1 oktober klockan 23:59. 

Nomineringsförfarande

Ansökan inlämnas av den nominerande institutionen till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse via e-ansökan och ska bestå av tre delar där del 1. kortfattat ska beskriva den svenska forskningen i den miljö där forskaren kommer att arbeta, där del 2. ska motivera värdet att knyta den namngivna forskaren till sin miljö, och där del 3. ska skrivas av den tilltänkte forskaren och ska innehålla en kortfattad forskningsplan. 

Underlag

Alla bilagor ska vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska. Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Nomineringen ska omfatta följande uppgifter:

  • Rektors intygan/universitetets nominering 
  • Projektbeskrivning i tre delar, enligt ovanstående beskrivning. Max 6 sidor eller 21 000 tecken
  • Projektsammanfattning – en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska, maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg
  • Personens forskningsmeriter d.v.s. CV (max två A4-sidor) innehållande personens namn och födelsedatum, uppgifter om tjänster, priser och ev. postdoc vistelse samt en beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga insatser
  • En litteratur¬förteckning, med angivande av de 5 viktigaste arbetena inklusive motivering
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Max 1 A4 eller 3 500 tecken.
  • En budget enligt Stiftelsens budgetmall 

Instruktioner e-ansökan

  • Huvudsökande: ange uppgifter för den ansvarige forskaren vid universitetet. (Nomineringar till forskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutföreståndare, universitetsledningar ochmotsvarande).
  • Startdatum – slutdatum: ange 2022-07-01 eller 2023-01-01 och slutdatum 5 år senare.
  • Medsökande: ange den nominerade forskaren
  • Projektbeskrivningen består av tre delar där del 1. kortfattat ska beskriva den svenska forskningen i den miljö där gästforskaren kommer att arbeta, där del 2. ska motivera värdet att knyta den namngivna forskaren till sin miljö, och där del 3. ska vara en kortfattad forskningsplan, skriven av den tilltänkte gästforskaren. Max 6 sidor eller 21 000 tecken

Utvärdering och bedömningskriterier

Bedömningen av de inkomna ansökningarna kommer att baseras på tre huvudpunkter: akademisk kvalitet, genomförbarhet av den föreslagna forskningsplanen i den avsedda miljön samt den relativa betydelsen av gästforskarens närvaro för den svenska, mottagande institutionen.

Beslut

Beviljade anslag kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under vintern.

Kontakt

Tobias Ekholm, tobias.ekholm@math.uu.se
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kaw@kaw.se

Länkar

Blankettarkiv
E-ansökan