2023: Nominering till Wallenberg Scholars

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att nästa utlysning av programmet Wallenberg Scholars sker 2023. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

Universiteten kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential håller yppersta internationell klass samt förväntas bidra till att för-stärka den aktuella profilen för forskningsområdet vid sitt universitet. Det handlar liksom tidigare om ett femårigt, fritt disponibelt stöd till individens forskningsverksamhet. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en hög ambitionsnivå för att få ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning, samt ges en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. 

Stiftelsen finansierar för närvarande 76 Scholars och 24 Clinical Scholars.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2023 med sista ansökningsdatum 12 maj klockan 23:59. Styrelsebeslut förväntas i mars 2024. Projektstart 2024.07.01 eller 2025.01.01  

Universiteten kommer att inbjudas att nominera 120 kandidater som får konkurrera med befintliga Scholars.

Nomineringsutrymmen 2023:

Universitet Totalt antal nomineringar Varav minst antal från det
underrepresenterade könet
Lunds universitet 14 6
Karolinska Institutet 14 6
Uppsala universitet 14 6
Göteborgs universitet 9 4
Stockholms universitet 9 4
KTH 9 4
Umeå  universitet 9 4
Linköpings universitet 9 4
Chalmers tekniska högskola 9 4
Sveriges lantbruksuniversitet 7 3
Handelshögskolan i Stockholm 5 3
Karlstads universitet 2 1
Luleå tekniska universitet 2 1
Mittuniversitetet 2 1
Växjö universitet 2 1
Örebro universitet 2 1

Kriterier

Kriterierna för urval till nomineringar är som följer och det är på dessa punkter som underlag ska medfölja nomineringen:

  1. Personens forskningsmeriter, d.v.s. CV med tjänster, priser, doktorander (som huvud­handledare och årtal för disputation) samt postdocs (max 3 A4 sidor). Kort levnads­teckning (max 1 A4) som i första hand skall beskriva forskarens vetenskapliga insatser.
  2. En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter, och med de tio mest bety­delse­fulla publikationerna tydligt markerade. För vetenskapsområden där det är tillämp­ligt ska, med hjälp av Web of Science, ett h-index samt det antal publikationer och citat h-indexet baserats på anges. För nomineringar inom humaniora och samhällsvetenskap behövs endast en lista med kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas.
  3. Projektbeskrivning, (max 10 A4)
  4. Universitetets nomineringsprocess, d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och pro­cesser som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 1 A4).
  5. Universitetets nuvarande stöd för forskarens verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. Aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade an­slag) under 2017 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande. Stiftelsen förutsätter att exi­sterande finansiering från universitet kvarstår under anslagsperioden för de forskare som belönas med ett Wallenberg Scholars anslag.

Villkor

Varje Scholar kommer att erhålla 3,6 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Av beloppet för maximalt 20 % utnyttjas för indirekta kostnader och hyra.

Befintliga Scholars (bilaga) kommer att erbjudas att söka utan föregående nominering från sitt universitet. Intyg måste utfärdas av universitetet att man är beredd att medfinansiera mellanskillnad i indirekta kostnader och hyra, dvs allt över 20 %. Om universitetet inte utfärdar sådant intyg måste sökande själv vara beredd att täcka detta från andra anslagsmedel och då skriftligt meddela stiftelsen detta.

Forskare måste ha tillsvidareanställning vid svenskt universitet och tjänstgöra minst 70 % i landet för att komma i fråga för ett Scholarsanslag

Innehavare av VR:s rådsprofessurer som utsågs 2014 med projektperiod 2015-2024 kan söka förlängning. Innehavare av VR:s rådsprofessurer som utsågs 2016 med projektperiod 2017-2026 kan söka förlängning och om den beviljas få ett stöd om 12 miljoner kronor för 2027-2029.  Innehavare av rådsprofessurer som utsågs 2019 kan ej söka förlängning. 

Förlängning av Clinical Scholars prövas separat. Universiteten kan dock om man så vill nominera Clinical Scholars till 2023 års Scholars utlysning. Om en Clinical Scholar får ett nytt anslag avräknas återstående del av Clinical bidraget.

Nomineringarna gäller alla vetenskapsområden även om det största an­talet forskare som utses kommer att verka inom de av Stiftelsen prioriterade områdena naturvetenskap, teknik och medicin. Universiteten inbjuds inkomma med nomineringar till den 12 maj 2023. Nomineringar ska registreras elektroniskt via Stiftelsens e-ansökan.

Till e-ansökan