Wallenberg Center for Protein Research, WCPR

Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel.

Målsättningen är att bygga ett ledande internationellt kunskapscentrum för proteinforskning med fokus på studier av människans proteiner och produktion av biologiska läkemedel.

Wallenberg Center for Protein Research kombinerar grundforskning med tillämpningar där fokus läggs vid produktionstekniker för biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner, har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar på ett nytt sätt. Ett av de mest kända är insulin vid diabetes, på senare tid har också flera biologiska läkemedel mot reumatism tagits fram.

Förväntningar på antikroppar

Proteinbaserade bioläkemedel skiljer sig från traditionella läkemedel både i hur de verkar och hur de tillverkas. Traditionella läkemedel handlar om kemi och mycket små molekyler som oftast binder eller hämmar ett protein. Bioläkemedel är större molekyler som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner. De intas oftast intravenöst och de är känsliga för störningar i tillverkningen.

Det finns flera olika typer av proteiner, som hormoner och enzymer, men det är framför allt antikroppar som står i centrum. Antikroppar för cancerterapi och autoimmuna sjukdomar är ett område i snabb utveckling. I framtiden förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar. Ett av centrets program fokuserar på detta.

Wallenberg Center for Protein Research är lokaliserat till AlbaNova Universitetscentrum på KTH, SciLifeLab, Stockholm, Uppsala universitet samt Chalmers i Göteborg. Samarbeten i utvecklingen av nya produktionsteknologier för biologiska läkemedel genomförs även med mindre forskningsbolag och större läkemedelsföretag.

Sex forskningsprogram

Satsning på centret för proteinforskning kan ses som en förlängning av Stiftelsens tidigare satsningar inom livsvetenskap. Wallenberg Center for Protein Research baseras i stort på den infrastruktur och den kunskap som byggts upp i projektet Human Protein Atlas, HPA.

Centrumet fortsätter HPA:s kartläggning av människans alla proteiner, proteomet, men har också forskningsprogram för utveckling av cellfabriker för produktion av bioläkemedel, bioproduktion av människans alla sekreterade proteiner samt nya koncept för antikroppsterapi och systembiologiska studier av proteiner av intresse för läkemedelsutveckling. Stiftelsen anslår 400 miljoner kronor till forskningscentrumet fram till 2023.

Tillsammans med de ingående universiteten: Uppsala universitet, KTH och Chalmers samt AstraZeneca omfattar satsningen 570 miljoner kronor under perioden 2016-2023.

 

Reportage om Human Protein Atlas, HPA.