Yasmine Sassa

Wallenberg Academy Fellow 2021

Teknik

Dr Yasmine Sassa
Chalmers tekniska högskola

Utforskar exotiskt material för framtidens datorer och energiteknik

Utvecklingen inom datortekniken och energitekniken håller på att avstanna. För att den ska ta fart igen krävs nya magnetiska och elektroniska material. Wallenberg Academy Fellow Yasmine Sassa utvecklar nya kombinationer av material som har exotiska magnetiska tillstånd, skyrmioner, och kan spela en viktig roll i framtida teknik för datalagring.

Vår elektroniska revolution bygger på halvledarmaterialet kisel. Tack vare kislets unika egenskaper, har elektroniken och informationsteknologin kunnat utvecklas i en explosionsartad takt. Men vi håller på att nå gränsen för vad dagens material klarar. Ska utvecklingen fortsätta, krävs nya högteknologiska material.

Dr Yasmine Sassa vid Chalmers tekniska högskola, utvecklar experimentella metoder för att studera övergångsmetalloxider. Det är material som har en mängd lovande egenskaper för framtidens elektronik. När de kombineras på speciella vis kan de exempelvis fungera som supraledare, eller skapa förutsättningar för exotiska magnetiska tillstånd, skyrmioner eller andra topologiska magnetiska tillstånd, som skulle kunna användas för nya sätt att lagra data. Tillverkas materialen i extremt tunna filmer, bara några atomer tjocka, uppstår också så kallade kvanteffekter som kan användas för att bygga kvantdatorer. 

Yasmine Sassa kommer att studera dessa extremt tunna filmer, och optimera den kemiska sammansättningen för att kunna studera nya topologiska magnetiska tillstånd såsom skyrmioner och få kontroll över kvanteffekterna. Det långsiktiga målet är att få fram material som kan bygga grunden för en ny revolutionerande utveckling inom den högteknologiska industrin.  

Foto: Kristina Karlsson