Instruktion E-ansökan – nominering av Wallenberg Academy Fellows 2014 förlängning

Svenska universitet inbjuds att nominera forskare till programmet Wallenberg Academy Fellows 2014 förlängning.

Ansökan ska ske elektroniskt enligt Stiftelsens rutin för anslagsansökningar. En ansökan ska inges för varje nominering.

Vad gäller indirekta kostnader kommer Stiftelsens policy för projektanslag att tillämpas.

Eftersom ansökningsformuläret är anpassat till Stiftelsens ordinarie anslagsansökningar, följer nedan en instruktion om hur man fyller i nomineringar till WAF-förlängning.

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden startar den 2 mars 2019 och en fullständig nominering/ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 april 2019.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive universitet, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar.

Till E-ansökan

Instruktion E-ansökan

Anslagsmottagare
Här anges aktuellt universitet.

Huvudsökande
Som huvudsökande anges den nominerade personen.

Projekt
Projekttitel
Här anges ”Wallenberg Academy Fellows 2014 förlängning”.

Startdatum – Slutdatum
Ange 2020-01-01 respektive 2024-12-31.

Sökt belopp
Ange 8,75 miljoner kronor.

Ändamål
Ange ”Forskningsprojekt” från dropplistan.

Område
Ange ämnesområde (medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap) från dropplistan.

Medsökande
Som medsökande anges rektor på det nominerande universitetet och universitetets organisationsnummer.

Finansiering
Kryssa i rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas”.
Anslaget kan inte kombineras med innehav av Vetenskapsrådets konsolideringsanslag.

Projektsammanfattning
Projektsammanfattningen innehåller en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska av den nominerade forskarens projekt, maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg.

Bilagor

Alla bilagor ska vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska.

Projektbeskrivning
Beskrivning av den nominerade forskarens planerade forskningsverksamhet/projekt, max sex A4-sidor.

Om det finns särskilda skäl, föräldraledighet eller längre sjukskrivning, kan nomineringen ske kommande år. D.v.s. det är möjligt att skjuta fram datumet för att ansöka om WAF förlängning i samma utsträckning som föräldraledighet/sjukskrivning varat.

Projektbudget
Den kompletta budgetmallen behöver inte skickas in med nomineringen. Bifoga en specifikation vad medlen avses nyttjas till.

CV

  • Personens forskningsmeriter d.v.s. CV (max två A4-sidor) innehållande personens namn och personnummer, uppgifter om tjänster, priser och ev. postdok-vistelse.
  • Kort levnadsteckning (max två A4-sidor) som i första hand är en beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga insatser tillsammans med uppgifter om lärosätets nuvarande stöd för forskarens verksamhet samt aktuellt stöd från andra finansiärer (som huvud- eller medsökande).
  • En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter och med de tio mest betydelsefulla publikationerna markerade. För vetenskapsområden där det är tillämpligt ska med hjälp av Web of Science, Scopus eller Google Scholar ett H-index samt det antal publikationer som citat H-indexet baserats på anges. För Google Scholar används lämpligen Harzing's Publish or Perish. För nomineringar inom humaniora ska en lista över kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas.

Rektors intygan/universitetets nominering
I nomineringen bifogas universitetets underlag för val av strategier för nomineringar, d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer samt en kort motivering till varför forskarens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetets forskningsprofil. Beskrivningen ska inte överstiga två A4-sidor.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska som nämns ovan ska en bilaga bifogas innehållande en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max en A4 sida.

* En A4-sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg.

 

E-ansökan