Program för utländska gästforskare inom matematik

Utlysningen ger möjlighet för upp till fem utländska, vetenskapligt etablerade forskare inom matematik att tillbringa 1-12 månader vid en svensk institution.

Nomineringar till gästforskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutsföreståndare, och universitetsledningar (motsv.).

Utlysningen sker i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Nomineringsförfarande

Ansökan inlämnas av en nominerande institutionen till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ska bestå av tre delar där del 1 kortfattat ska beskriva den svenska forskningen i den miljö där gästforskaren kommer att arbeta, där del 2 ska motivera värdet att knyta den namngivna forskaren till sin miljö, och där del 3 ska skrivas av den tilltänkte gästforskaren. Del 3 ska innehålla en kortfattad forskningsplan, gästforskarens CV och tidigare vetenskapliga insatser. En litteraturförteckning, med angivande av de 5 viktigaste arbetena inklusive motivering, skall också biläggas.

En budget enligt Stiftelsens budgetmall ska bifogas ansökan.

Ansökan ska, förutom en kort populärvetenskaplig sammanfattning, vara skriven på engelska.

En gästforskare kan nomineras av en eller flera i Sverige verksamma forskare, vilka kan vara verksamma vid olika institutioner. Gästforskarens sammanlagda vistelse i Sverige kan dock ej överskrida 12 månader. Observera att det är anslagsmottagarens ansvar att gästforskaren anställs enligt universitetets regelverk. Det är rimligt att ersättningen till gästforskaren ska motsvara det svenska löneläget men att ersättning också kan utgå för resor och vissa fördyrade levnadsomkostnader.

Nominerings-/ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 17 juni och sista ansökningsdag är 5 oktober. 

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Utvärdering och bedömningskriterier

Matematikklassen vid Kungl. Vetenskapsakademien kommer ansvara för utvärderingsprocessen. Bedömningen av de inkomna ansökningarna kommer att baseras på tre huvudpunkter: akademisk kvalitet, genomförbarhet av den föreslagna forskningsplanen i den avsedda miljön samt den relativa betydelsen av gästforskarens närvaro för den svenska, mottagande institutionen.

Beslut

Beviljade anslag kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under våren.

Kontakt

Kontaktperson vid Kungl. Vetenskapsakademien är Cecilia Herbst
E-post: cecilia.herbst@kva.se

Fler dokument

Instruktion E-ansökan

E-ansökan