Bedömningskriterier Wallenberg Academy Fellows

Bakgrund

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan. Målgruppen är forskare tidigt i karriären med potential att utvecklas till morgondagens framstående forskare och forskningsledare.

Programmets mål är att stödja grundforskning på högsta nivå.

De som nomineras till 2023 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter den 1 januari 2014.

Allt bedömningsarbete hanteras under strikt sekretess. Det vill säga information om beredningsarbetet utöver nedanstående information får ej delges någon utomstående part.

Bedömningen av de nominerade sker i bedömningsgrupper (medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora och religionsvetenskap) bestående av 6-7 personer vardera och med särskilt beaktande av gränssnitten mellan de olika områdena. Respektive bedömningsgrupp ansvarar för att dela in de nominerade i grupper efter bedömd kvalitet.

Ett sammanfattande betyg kommer att avges för varje sökande enligt ERC:s 5-gradiga bedömningsskala, d.v.s:
0 = Insufficient, 1 = Good, 2 = Very good, 3 = Excellent, 4 = Outstanding

I arbetet kommer, förutom den skriftliga dokumentation som inlämnats i samband med nomineringarna, bl.a. personliga intervjuer och externa, internationella granskare att användas.

Genomförande

Vid bedömningen av de nominerade kommer fyra övergripande bedömningskriterier att användas. Störst vikt kommer att läggas vid vetenskaplig kvalitet, originalitet och genomförbarhet av det föreslagna forskningsprogrammet. Därefter viktas tidigare uppnådda vetenskapliga resultat följt av, i tur och ordning, bedömning av den nominerades potential som självständig forskare samt bedömning av den nominerades potential som forskningsledare.

Vid bedömningen av vetenskaplig kvalitet, originalitet och genomförbarhet av det föreslagna forskningsprogrammet har bedömningsgrupperna att ta hänsyn till följande delkriterier (utan inbördes rangordning):

 • Forskningsprogrammets kvalitet, grad av nyskapande och dess betydelse för forskningens utveckling
 • Genomförbarhet: Går forskningen att genomföra på det nominerande universitetet? Finns rätt infrastruktur, resurser och kontext?
 • Dokumenterad vetenskaplig kvalitet i den nominerades hittills utförda forskning

Under kriteriet tidigare uppnådda vetenskapliga resultat kommer bedömningsgrupperna att (återigen utan inbördes rangordning) att väga in delkriterierna:

 • Publikationer: Kvalitet ur ett internationellt perspektiv och kvantitet
 • Nationella och internationella priser
 • Dokumenterade vetenskapliga genombrott
 • Tjänster
 • Post-doc vistelse (motsv.) förväntas för samtliga nominerade inom medicin, teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap

Bedömningen av den nominerades potential som självständig forskare, avser att så långt görligt uppskatta den nominerades utvecklingspotential som forskare, huvudsakligen baserat på de kriterier och delkriterier som presenterats ovan samt genom personlig intervju. Den nominerades potential som forskningsledare bedöms, för de områden där detta är relevant, baserat på (utan inbördes rangordning) delkriterierna:

 • Tjänster och förtroendeuppdrag
 • Ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga.
 • Kommunikativ förmåga

 

Tillbaka till Utlysningar