Anslagspolicy

Anslag beviljas inom följande område

 

Projektanslag

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, forskarinitierade och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning 
Till utlysningen
 

Individuellt stöd till framstående forskare

Stiftelsen stödjer framstående forskare inom samtliga ämnesområden genom programmen Wallenberg Academy Fellows och Wallenberg Scholars
Till utlysning
 
 

Strategiska anslag

Initieras av Stiftelsen efter diskussion med företrädare för forskarsamhället.
 

Stiftelsens stipendieprogram

Utlyses från tid till annan inom olika ämnesområden.
Till utlysning

Stiftelsens anslagspolicy är att i huvudsak ge stöd till grundforskning. Då svåra forskningsproblem ofta måste angripas genom samarbete över ämnesgränser stödjer Stiftelsen gärna flerdisciplinär forskning.

Universitet, högskolor och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan beviljas anslag.

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet eller motsvarande. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning och de vetenskapliga akademierna.

Ansökningar till Stiftelsen ska vara prioriterade av rektor vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. Anslag beviljas inte heller för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendieprogram.

Beslut

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes och beviljade anslag tillkännages, sedan styrelsens protokoll justerats, på dessa webbsidor.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Övrigt

Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte.

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag beviljas inte i normalfallet. Anslag ges endast till icke vinstdrivande organisationer.