Rekvisition

Vid rekvirering ska följande iakttas:

  • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskottsutbetalning medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.
  • Hänsyn ska alltid tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.
  • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet ska bifogas rekvisitionen som specifikation.
  • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.
  • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Förlängd dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran. Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Stipendier:
Rekvisition av stipendium sker i enlighet med information i donationsbrevet. 

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Rekvisition kan nu även göras elektroniskt.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition av anslag och stipendier för universitet, andra organisationer samt stipendiater.

Till rekvisitionsportalen

Manuella rekvisitioner ska skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. Blanketter finns i blankettarkivet.

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt. Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive stipendieprograms villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Blanketter

I blankettarkivet finns blanketter för rekvisition. Särskilda blanketter finns för stipendium, universitet /högskolor respektive övriga organisationer.