Rekvisition

Vid rekvirering ska följande iakttas:

  • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskottsutbetalning medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.
  • Hänsyn ska alltid tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.
  • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet ska bifogas rekvisitionen som specifikation.
  • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.
  • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Förlängd dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran. Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Stipendier:
Rekvisition av stipendium sker i enlighet med information i donationsbrevet. 

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Rekvisition ska göras elektroniskt.

Stiftelsen kommer från och med utbetalningarna i september månad (rekvisitioner inkomna till Stiftelsen efter den 10:e augusti)  inte att godkänna rekvisitioner som inkommer via posten eller via mail till Stiftelsens controller. Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition av anslag och stipendier för universitet, andra organisationer samt stipendiater.

Förtydligande gällande underlag/bilagor till elektronisk rekvisition för universitet och högskolor samt andra organisationer

Till rekvisitionsportalen

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt. Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive stipendieprograms villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Blanketter

I blankettarkivet finns blanketter för rekvisition för de som inte har möjlighet att att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten.