Beviljade anslag

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning. Läs nedan om de anslag som beviljats de senaste åren.

Projektanslag

Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen har under 2018 beviljat 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. 
Se beviljade anslag
640miljoner

Wallenberg Academy Fellows

Under 2017 har 24 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 174 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.
Se beviljade anslag
174 unga forskare

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag

Wallenberg Academy Fellows är en långsiktig satsning på unga forskare i Sverige. Vid den första 5-åriga anslagsperiodens slut har forskarna möjlighet att nomineras för ytterligare fem års finansiering. Under 2018 beviljades 18 Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag.
Se beviljade anslag
18 Förlängningsanslag

Wallenberg Scholars

En ny utlysning sker i maj 2018. Programmet som riktar sig till etablerade forskare utlystes under 2009-2012. Utlysningen har sedan legat vilande till förmån för Wallenberg Academy Fellows. Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. 30 förlängningsanslag har hittills beviljats.

Se beviljade anslag
30 Scholars

Wallenberg Clinical Scholars

Under 2018 utsågs fyra Wallenberg Clinical Scholars. Stiftelsen satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.  
Se beviljade anslag
600 miljoner

Matematikprogrammet

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Stiftelsen tillsammans med Kungi. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under åren 2014-2023. Stöder uppgår till totalt 340 miljoner kronor. Under 2018 beviljades 14 tjänster.
Se beviljade anslag
340 miljoner

Stipendieprogram

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser under vissa perioder stipendier inom viktiga områden för svensk forskning. Stiftelse utlyste under slutet av 2017 stipendier inom två program
Se beviljade anslag
8 stipendier

Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt. Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.
Se beviljade anslag
1,7 miljarder

Nationellt viktig infrastruktur

Stiftelsen har under större delen av sin verksamhet gett stöd till avancerad utrustning och infrastruktur. Åren 2012-2014 genom programmet Nationellt viktig infrastruktur. Under senare år har en stor del utrustning finansierats genom avskrivningskostnader i stället för direkta investeringar, detta har då utgjort en del av ett projekt- eller individanslag.
Se beviljade anslag
729 miljoner