Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt

Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Strategiska satsningar utlyses när Stiftelsen identifierat ett område som är särskilt angeläget att stödja för landets utveckling

Pågående strategiska satsningar:

  • Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, totalt 4,2 miljarder kronor, under perioden 2015-2029. Programmets totala omfattning med medfinansiering från universitet och industri: 5,5 miljarder kronor.
  • Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT, 1,2 miljarder kronor under perioden 2018-2029. Programmets totala omfattning med medfinansiering från universitet och industri: 1,4 miljarder kronor
  • Max IV 740 miljoner kronor
  • Livsvetenskap, Life Science, Stiftelsen avsätter totalt 6,2 miljarder kronor fram till 2032 var av:
  • Datadriven life science, DDLS, 3,1 miljarder kronor fram till 2032
  • Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, 1 miljard kronor fram till 2028
  • Proteinforskning, WCPR, 400 miljoner kronor fram till 2016-2023
  • Wallenberg Wood Science Center totalt 850 miljoner kronor 2008–2028

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP

Forskningsprogrammet  är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom autonoma system, mjukvaruutveckling och AI. 

Kortfattat kan man beskriva det som att forskarna inom WASP med hjälp av och komplexa mjukvarusystem ska utveckla autonoma system och artificiell intelligens i fordon, robotar och andra system som ska vara självstyrande och kunna samarbeta med varandra och människor. Men självfallet innehåller det också mycket mer.

Läs mer

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT

WACQT är en centrumbildning och ett forskningsprogram med fyra inriktningar inom kvantteknologi. Chalmers ansvarar för kvantberäkningar och kvantsimuleringar, KTH ansvarar för kvantkommunikation och kryptering och Lunds universitet för utveckling av kvantsensorer. 

Genom att försöka bygga en 100-bitar stor supraledande kvantdator ska en långsiktig, stark kompetens byggas upp inom området inom såväl svensk akademi som industri.

Med målet att göra Sverige till en frontspelare inom kvantteknologi 

MAX-laboratoriet

MAX-laboratoriet i Lund är ett svenskt nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder energirika elektroner.

Totalt har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratoriet. Det senaste anslaget avser strålrör till den nya anläggningen MAX IV.  Stiftelsen finansierar även ett stipendieprogram med möjlighet för unga forskare att utbilda sig inom området.

MAX IV – maximal briljans ger kunskap om materialens innersta

Livsvetenskap - Life Science

Stiftelsen har under många år beviljat anslag inom området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science nation. Totalt har Stiftelsen avsatt drygt 6,2 miljarder kronor inom life science för perioden 2014–2032. 

Läs mer

Satsningen på datadriven life science spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. Områden som alla är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och välbefinnande men även för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

Ny forskningssatsning på datadriven life science

Den gemensamma nämnaren för forskningen inom Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM är ”translation”, att gå ”från molekyl till människa”. I praktiken innebär det att försöka förstå och ”översätta” de molekylära mekanismer som ligger till grund för en rad olika sjukdomar. 
WCMM finns vid Lund, Linköping, Umeå och Göteborgs universitet.

Läs mer

Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel. 

Biologiska läkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner, har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar på ett nytt sätt. 

Läs mer

Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Hållbara förpackningar, elektronik och implantat i kroppen är några potentiella produkter.

Svensk skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial

Genetik och skogsskötsel samverkar i en omfattande och långsiktig satsning som tar ett totalgrepp på skogsforskning. Avsikten är att utveckla skogsskötsel och förädla nya typer av barrträd, som kan förbättra avkastningen även om klimatet förändras.

Totalgrepp på trädens arv och miljö ska ge bättre barrträd

En långsiktig uppbyggnad av nationell kompetens inom viktiga framtidsområden

En betydande del av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses strategiska satsningar har sedan millenniumskiftet kommit att steg för steg skapa ett omfattande nätverk för grundvetenskaplig kunskapsuppbyggnad för det svenska vetenskapssamhället men också för svensk industri, inom områdena livsvetenskap (life science) matematik, data, AI och kvantteknik. 

Läs mer om den långsiktiga uppbyggnaden

Jubileumsdonationer

WISDOME – Wallenberg Immersive Science Communication Dome 
En jubileumsdonation på 150 miljoner kronor till fem science centers för att bygga domteatrar och producera berättelser och upplevelser som förklarar hur världen fungerar utifrån banbrytande forskning. Produktionerna kommer att visas vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Curiosum i Umeå, Tekniska museet i Stockholm, Science Center Malmö Museer och Universeum i Göteborg.
WISDOME – porten till en dold och fascinerande värld

I slutet av jubileumsåret 2017 presenterades Stiftelsens stora jubileumsdonation, en satsning på totalt 1,6 miljarder kronor på artificiell intelligens och kvantteknologi. 

En röd tråd under Stiftelsens 100-åriga historia har varit att genom grundforskning stödja utvecklingen av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination. Utvecklingen inom de båda områdena förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Genom WASP-AI och Wallenberg Centre for Quantum Technology ska en omfattande kompetens byggas upp inom de båda områdena. 

Läs mer

Tidigare år