Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt

Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Strategiska satsningar utlyses när Stiftelsen identifierat ett område som är särskilt angeläget att stödja för landets utveckling

Pågående strategiska satsningar:

 • Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, 2,7 miljarder kronor under perioden 2022 –2033 för forskning om hållbara material.
 • Wallenberg Wood Science Center, WWSC, 1,2 miljarder kronor 2008–2028, totalt med medfinansiering från universitet och industri 1,5 miljarder kronor.
 • Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, 5,1 miljarder kronor under perioden 2015–2031. Programmets totala omfattning med medfinansiering från universitet och industri: 6,4 miljarder kronor.
 • Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT, 1,4 miljarder kronor under perioden 2018–2029. 
 • Max IV 740 miljoner kronor.
 • Livsvetenskap, Life Science, Stiftelsen avsätter totalt drygt 6,2 miljarder kronor fram till 2032 varav:
 • Datadriven life science, DDLS, drygt 3,1 miljarder kronor fram till 2032
 • Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, 1 miljard kronor fram till 2028
 • Infrastruktur och utrusting, SciLifeLab, 1 miljard kronor
 • Wallenberg Clinical Scholars, 600 miljoner kronor
 • Wallenberg Initiatives in Forest Research – WIRFORCE, 272 miljoner kronor

 

 

Läs mer om de strategiska satsningarna i broschyren
Strategic grants – building knowledge for a new future

 

 

Materialvetenskap

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE
Att minska miljö- och klimatavtryck från de material vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Syftet med det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också ska möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

Materialvetenskap för en hållbar värld

Wallenberg Wood Science Center, WWSC
Forskningen fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Pappersbatterier, fönsterrutor av trä, fast vatten, träfibrer som är starkare än stål är några exempel på grundforskning som kan omsättas i hållbara tillämpningar.

De skapar hållbara, nya material från den svenska skogen

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP

Forskningsprogrammet är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom autonoma system, mjukvaruutveckling och AI. 

Kortfattat kan man beskriva det som att forskarna inom WASP med hjälp av komplexa mjukvarusystem ska utveckla autonoma system och artificiell intelligens i fordon, robotar och andra system som ska vara självstyrande och kunna samarbeta med varandra och människor. Men självfallet innehåller det också mycket mer.

Läs mer

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT

WACQT är en centrumbildning och ett forskningsprogram med fyra inriktningar inom kvantteknologi. Chalmers ansvarar för kvantberäkningar och kvantsimuleringar, KTH ansvarar för kvantkommunikation och kryptering och Lunds universitet för utveckling av kvantsensorer. 

Genom att försöka bygga en 100-bitar stor supraledande kvantdator ska en långsiktig, stark kompetens byggas upp inom området inom såväl svensk akademi som industri.

Med målet att göra Sverige till en frontspelare inom kvantteknologi 

MAX-laboratoriet

MAX-laboratoriet i Lund är ett svenskt nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder energirika elektroner.

Totalt har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratoriet. 

MAX IV – maximal briljans ger kunskap om materialens innersta

Livsvetenskap - Life Science

Stiftelsen har under många år beviljat anslag inom området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science nation. Totalt har Stiftelsen avsatt drygt 6,2 miljarder kronor inom life science för perioden 2014–2032. 

Läs mer

Datadriven life science, DDLS
Satsningen på datadriven life science spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. Områden som alla är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och välbefinnande men även för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

Ny forskningssatsning på datadriven life science

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM
Den gemensamma nämnaren för forskningen är ”translation”, att gå ”från molekyl till människa”. I praktiken innebär det att försöka förstå och ”översätta” de molekylära mekanismer som ligger till grund för en rad olika sjukdomar. 
WCMM finns vid Lunds, Linköping, Umeå och Göteborgs universitet.

Läs mer

Wallenberg Initiatives in Forest Research – WIRFORCE

WIFORCE är ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an komplexa frågeställningar som hur man kan trygga skogens biologiska mångfald och utföra ett långsiktigt, hållbart brukande av skogen i ett förändra klimat. Satsningen spänner från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet av hela skogslandskap. 

Läs mer

En långsiktig uppbyggnad av nationell kompetens inom viktiga framtidsområden

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses strategiska satsningar har sedan millenniumskiftet kommit att steg för steg skapa ett omfattande nätverk för grundvetenskaplig kunskapsuppbyggnad för det svenska vetenskapssamhället men också för svensk industri, inom områdena livsvetenskap (life science) matematik, AI, kvantteknik och hållbara material. 

Läs mer om den långsiktiga uppbyggnaden

Jubileumsdonationer

WISDOME – Wallenberg Immersive Science Communication Dome 
En jubileumsdonation på 150 miljoner kronor till fem science centers för att bygga domteatrar och producera berättelser och upplevelser som förklarar hur världen fungerar utifrån banbrytande forskning. Produktionerna kommer att visas vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Curiosum i Umeå, Tekniska museet i Stockholm, Science Center Malmö Museer och Universeum i Göteborg.
WISDOME – porten till en dold och fascinerande värld

I slutet av jubileumsåret 2017 presenterades Stiftelsens stora jubileumsdonation, en satsning på totalt 1,6 miljarder kronor på artificiell intelligens och kvantteknologi. 

En röd tråd under Stiftelsens 100-åriga historia har varit att genom grundforskning stödja utvecklingen av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination. Utvecklingen inom de båda områdena förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Genom WASP-AI och Wallenberg Centre for Quantum Technology ska en omfattande kompetens byggas upp inom de båda områdena. 

Läs mer

Tidigare år