Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM

2015 gick startskottet för en rikstäckande, långsiktig investering från Stiftelsen för att öka Sveriges konkurrenskraft inom life science-området, och speciellt inom molekylär medicin. 

Vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå etablerades Wallenberg centrum i molekylär medicin, WCMM, i samarbete med respektive sjukvårdsregioner. I Göteborg ingår också AstraZeneca. 

Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för världsledande molekylär och translationell forskning och fostra nästa generations ledare inom akademi och sjukvård. Satsningen sträckte sig initialt under åren 2015 till 2024 men har nu förlängts till 2028. KAW har avsatt en miljard kronor för programmet.

Den gemensamma nämnaren för forskningen är translation – att gå från molekyl till människa. I praktiken innebär det att försöka förstå och ”översätta” de molekylära mekanismer som ligger till grund för en rad olika sjukdomar. Det långsiktiga målet är att kunna förutsäga, diagnostisera, förebygga och behandla sjukdomar. 

Framgångsrika forskningscentrum uppbyggda under 5 år

Halvvägs in i satsningen har nu WCMM byggts upp vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå. Idag har över 80 experimentella och kliniska forskargruppsledare rekryterats. De experimentella forskargruppsledarna är lovande forskare i tidigt skede av sin karriär som rekryterats internationellt till meriteringstjänster på respektive lärosäte. Genom WCMM har de erbjudits ett konkurrenskraftigt karriärpaket för att starta sin forskningsverksamhet. De kliniska forskargruppsledarna som rekryterats har tilldelats ett 50-procentigt forskningsutrymme med tillhörande karriärpaket. 

Under de gångna åren har WCMM genom gemensamma konferenser, seminarieserier, kick-offer samt ledarskapsprogram och forskarskolor byggt upp ett starkt vetenskapligt nätverk för en ny kritisk massa av forskargruppsledare i Sverige. En stor andel av forskarna har befordrats till lektorer och professorer, samt erhållit stora nationella och internationella anslag i konkurrens (ERC, VR, VINNOVA). Nyskapande forskning har också publicerats i högt rankade tidskrifter som Science, Cell och Nature.  

Nationellt samarbete

Sedan 2017 pågår ett viktigt samarbete med SciLifeLab, bland annat genom det KAW-finansierade programmet National Molecular Medicine Fellows Program, NMMP. 

Programmet syftar till ett utökat nyttjande av svensk forskningsinfrastruktur via SciLifeLab och att bygga ett starkt vetenskapligt nätverk för WCMM:s och SciLifeLabs forskargruppsledare. Inom programmet arrangeras ett uppskattat årligt NMMP-möte. För att främja samarbetsprojekt mellan NMMP:s forskargruppsledare, utlyses årligen mindre anslag och hittills har mer än 23 projektanslag beviljats.

Nyheter

Lund: Ett stort forskningsgenombrott som handlar om: ”Ny immunterapi för cancer genom omprogrammering av cancerceller så att de känns igen av immunförsvaret” och publikationer i Science och Cell för WCMM Fellow Filipe Pereiras forskargrupp, har lett till starten av ett framgångsrikt start-upp företag, Asgard Therapeutics. 
Asgard Therapeutics hemsida

Linköping: WCMM Fellow Eric Glowacki är den första som gjort sina fyra år av programmet. Han arbetar med organiska kristaller och har visat hur man kan styra nervceller med hjälp av fotokapacitorer, ett arbete som resulterat i ett antal starka publikationer, samt anslag från VR, SSF och ERC starting- och consolidator anslag. 
Läs mer

Umeå: WCMM Fellow Lars-Anders Carlsson har för första gången på atomnivå lyckats kartlägga hur ett virus, HAdV-F41, ser ut. Viruset orsakar diarré och dödar årligen cirka 50 000 barn i världen. Upptäckten kan på sikt ge möjlighet till helt nya typer av behandlingar även mot andra virussjukdomar som covid-19. Studien publicerades i Science Advances.
Läs mer

Göteborg: WCMTM har utöver sina gruppledarrekryteringar utvecklat en universitets- och sjukhusöverskridande forskningsplattform för ultrakänslig DNA-analys. Denna plattform har blivit ett nav för ett flertal gruppledare inom och utanför centrumet. Plattformen tilldelades nyligen ett steg 3 VINNOVA-anslag för implementering i vården, vilket innebär att en ny form av cancerdiagnostik kan ta ytterligare steg och börja nå patienterna.
Läs mer

Aktiviteter

Trots en pågående pandemi visar WCMM-forskarna på hög aktivitet i sin forskningsverksamhet och deltar flitigt i WCMM:s aktiviteter lokalt och nationellt, som för närvarande arrangeras digitalt. Med digitala verktyg arrangerades även årets NMMP möte av WCMM Linköping i april. WCMM:s- och NMMP:s styrgrupper fortsätter hålla sina årliga möten för avstämning och planering för framtida arbete. Den kommande perioden deltar WCMM även i arbetet med SciLifeLab för att sjösätta DDLS-programmet.