Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM

Den gemensamma nämnaren för forskningen inom WCMM är ”translation”, att gå ”från molekyl till människa”. I praktiken innebär det att försöka förstå och ”översätta” de molekylära mekanismer som ligger till grund för en rad olika sjukdomar.

WCMM

Wallenberg centrum för molekylär medicin

Fyra centrum vid Linköping, Lund, Umeå och Göteborgs universitet.

Ingår i Stiftelsens satsning på livsvetenskap, life science.

Anslag
1 miljard kronor fram till 2028

Hemsida

Det långsiktiga målet är att kunna förutsäga, diagnostisera, förebygga och behandla sjukdomar. 

– Målsättningen är att nya forskargruppsledare som är i början av sin karriär ska kunna driva internationellt konkurrenskraftig forskning i bred nationell samverkan. En satsning av denna dignitet får långsiktig betydelse för Sverige som life science nation och säkerställer återväxten, säger Christina Jern, föreståndare för WCMTM i Göteborg. 

Under åren 2014 och 2015 inleddes uppbyggnaden av fyra Wallenbergcentrum i molekylär medicin vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå i samarbete med respektive sjukvårdsregioner. I Göteborg omfattar samarbetet även läkemedelsföretaget AstraZeneca. 

De fyra centrumen har olika inriktningar och bedriver forskning inom exempelvis: cancersjukdomar, infektionsbiologi, neurovetenskap, metabola sjukdomar inklusive diabetes, regenerativ medicin, genomik, biovetenskap samt i gränsområdet mellan medicin och teknik. Under 2020 gjords en utökad satsning inom datadriven life science med fokus på bland annat precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning.

Centrumen är en del av en nationell, långsiktig satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att öka Sveriges konkurrenskraft inom livsvetenskap. Målet med WCMM är att skapa de bästa förutsättningarna för världsledande molekylär och translationell forskning och att bygga upp kunskap och kompetens hos nästa generations ledare inom akademi och sjukvård.

–  Satsningen öppnar upp och möjliggör för Sverige att bygga upp nästa generation av life science-forskare med världsledande kompetens och internationellt perspektiv. En stor styrka är samverkan på nationella nivån mellan de olika centrumen, att arbeta ihop våra kompetenser och att kunna utnyttja våra forskningsresultat och metodik på ett mer effektivt och på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, säger professor Gunilla Westergren-Thorsson, föreståndare för WCMM i Lund. 

Satsningen som sträcker sig fram till 2028 har beviljats anslag med en miljard kronor av Stiftelsen.

Fyra centrum – Linköping, Lund, Umeå och Göteborg

Forskningen vid WCMM i Linköping fokuserar på gränsområdet mellan medicin och teknik och bygger på Linköpings universitets redan starka forskningsområden inom materialvetenskap, bildanalys, teknisk biologi och medicin. Under 2020 förstärktes området med rekrytering av forskargrupper även inom data-driven life science inom molekylär- och cellbiologi samt inom precisionsmedicin och diagnostik.

Temat för WCMM i Lund är ”regenerativ medicin”. Det kan handla om att transplantera dopaminceller i hjärnan på Parkinsonpatienter, att reparera brosket vid artros, att hela sjuk lungvävnad eller att förbättra betacellerna hos en diabetespatient. Under 2020 utökades området att även omfatta forskargrupper inom precisionsmedicin och diagnostik samt inom smittspridning och infektionsbiologi.

I Umeå står infektionsbiologi i centrum men forskning bedrivs även inom cancersjukdomar, metabola sjukdomar som diabetes, sjukdomar i hjärna och nervsystem. Under 2020 förstärktes forskningen inom infektionsbiologi och utökades med precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning.

Vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM, Göteborgs universitet, försöker forskarna svara på några av de olösta frågorna inom metabolism, neurovetenskap, cancer, inflammation, degenerativa sjukdomar, genomik och life science-kemi. Även där förstärktes forskningen med rekrytering av grupper inom precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning och infektionsbiologi.

Stiftelsens satsning på forskning kring smittspridning och infektionsbiologi är kopplad till covid19-pandemin men den syftar också till att skapa ett bättre kunskaps- och utgångsläge inför framtida pandemier.

WCMTM ingår även i en gemensam satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab med 100 miljoner kronor på oligonukleotidläkemedel, läkemedel baserade på korta DNA- eller RNA-molekyler. Forskningen sker i samarbete med AstraZeneca och andra aktörer. Syftet är att skapa en nationell teknikplattform inom området – OligoNova Hub. 

Oligonukleotid-läkemedel går i regel snabbare att utveckla, ofta bara några år, i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling där det tar minst fem år innan nya läkemedel når patienten.

Exempel på forskningsresultat

Vid Lunds universitet har ett forskningsgenombrott som handlar om ny immunterapi mot cancer gjorts. Cancerceller omprogrammeras så att de känns igen av immunförsvaret.

I Linköping har en forskare visat hur man kan styra nervceller med hjälp av fotokapacitorer.

I Umeå har en forskare första gången lyckats kartlägga hur ett virus (HAdV-F41) ser ut på atomnivå. Viruset orsakar diarré och dödar årligen cirka 50 000 barn i världen. Upptäckten kan på sikt ge möjlighet till helt nya typer av behandlingar även mot andra virussjukdomar som covid-19.

I Göteborg har en forskare tagit fram en metod för att genom ett enkelt blodprov identifiera specifikt DNA från cancerceller som potentiellt kan betyda att återfall i cancer kan hittas tidigare.

Internationell rekrytering och karriärpaket

Fram till idag har närmare 90 experimentella och kliniska forskargruppsledare rekryterats. De experimentella forskargruppsledarna är lovande forskare i tidigt skede av sin karriär som rekryterats internationellt till meriteringstjänster på respektive lärosäte med tillhörande karriärpaket. De kliniska forskargruppsledarna som rekryterats har tilldelats 50 procent forskningsutrymme med tillhörande karriärpaket. 

För att stärka det nationella nätverket inom livsvetenskaperna finns ett etablerat samarbete mellan de fyra WCMM centrumen och SciLifeLab, det nationella forskningscentrumet för molekylära biovetenskaper.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science nation. Totalt har Stiftelsen avsatt drygt 6,2 miljarder kronor för livsvetenskaplig forskning under perioden 2015-2032. Stiftelsen har genom anslag till utrustning, nationell infrastruktur men också projekt- och individanslag varit operativ inom områdets utveckling mer än 30 år.