Datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik

Tack vare den snabba utveckling som skett är det idag möjligt att samla information om människor inte bara för jämförelser mellan representativa grupper (friska, sjuka, etc) utan även mellan enskilda individer.

Detta kommer i framtiden att göra det möjligt att definiera sjukdomstyper och utveckla diagnostiska metoder med mycket högre precision än tidigare och därmed lägga grunden till nya skräddarsydda behandlingar.

Precisionsmedicin definieras som behandlingar skräddar-sydda för en patient baserat på den enskilde patientens unika genetiska profil och specifika biomarkörer. Framtidens precisionsmedicin kommer genom analyser av gener och proteiner och metaboliter i blodet, skräddarsy behandling, så att en stor del av patienterna får rätt medicin i rätt dos. Precisionen kan dessutom ökas ytterligare om man väger in patientens övriga livsbetingelser i form av miljömässiga risk- och skyddsfaktorer.