Instruktion E-ansökan

Vänligen notera att ansökningsperioden startar den 7 januari 2024.

Ansökans utformning

I e-ansökan anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar lämnas utan åtgärd.

Allmänt
I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver den som godkänns av Stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

Behandling av personuppgifter

Se Stiftelsens integritetspolicy 

Följande områden ska speciellt belysas:

Anslagsmottagare
Här anges universitet, högskola, akademi eller liknande.

Huvudsökande, medsökande
Huvudsökande ska ha sin huvudsakliga forskningsverksamhet vid ett  svenskt universitet/högskola och/eller akademi. Fullständiga kontaktuppgifter ska anges tillsammans med bifogad CV. En urval av tio utvalda vetenskapliga publikationer ska listas. Samtliga medsökande ska anges i e-ansökan (steg 4 i e-ansökan). CV inklusive en lista över tio utvalda publikationer ska även bifogas för varje medsökande.

Projekt, projektsammanfattning
Förutom uppgifter såsom projekttitel, sökt belopp och ändamål m.m. ska en obligatorisk vetenskaplig sammanfattning på engelska lämnas. Denna ska beskriva projektet och dess centrala frågeställningar, snarare än det totala forskningsområdet. 

En fullständig projektbeskrivning på engelska med angivande av adekvata vetenskapliga referenser bifogas ansökan. Projektbeskrivningen, som inte bör överstiga 10 sidor, font 12, ska ange projektets frågeställningar/hypoteser, sökandens erfarenhet och egna resultat inom området såväl som projektets ställning i ett internationellt perspektiv.

Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga till e-ansökan, max 1 A4 sida eller 3 500 tecken.

Specificerad kalkyl över sökt belopp
Till ansökan ska bifogas en projektbudget enligt Stiftelsens mall. För att ansökan ska kunna beredas måste budgetmodellen vara ifylld. Modellen är byggd utifrån SUHF:s beslutade redovisningsmodell. Samma modell ska användas vid rekvisition av beviljade anslag.
Det är av yttersta vikt att direkta och indirekta kostnader anges i enlighet med universitetets redovisnings-/budgetmodell och att uppgifterna hämtas direkt därifrån. Stiftelsen kan komma att kontrollera uppgifterna mot universitetets egen redovisning. För definition av vilka olika kostnadsslag som ska hänföras till direkta/indirekta kostnader hänvisas till SUHF:s redovisningsmodell.

Stiftelsens ändamål tillåter inte ospecificerade kostnader eller kostnader av mer allmän administrativ karaktär.

I enlighet med redovisningsmodellen kan följande kostnader ingå i ansökan:

Direkta kostnader

  • Löner inkl. LKP som ej överstiger 50 %, för den tid personer är verksamma i projektet
  • Driftskostnader (material, övriga kostnader, datorer och rese- och konferenskostnader)
  • Avskrivningar av utrustning ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader
  • Lokalkostnader för i projektet verksamma personer

Indirekta kostnader
Specificeras, för det aktuella projektet, i enlighet med SUHF:s modell. Uppgifterna ska hämtas direkt ur universitetens system. Stiftelsen bedömer dessa kostnader utifrån varje enskild projektansökan och meddelar eventuellt stöd till indirekta kostnader i samband med ett eventuellt beviljande.

Budgetmall finns i Blankettarkivet

Finansiering
I ansökningar avseende nationellt viktig infrastruktur ska sökande beskriva hur eventuella följdkostnader kommer att finansieras. Om anslag sökts, ska sökas eller erhållits för samma ändamål från annan organisation ska det redovisas i e-ansökans Steg 5.

I bilaga Projektbudget ska anges hur stor del av sökt projekt som samfinansieras av det egna lärosätet respektive av andra externa finansiärer. Dessutom ska även övriga aktuella anslag/bidrag för huvudsökande och medsökanden anges i deras respektive CV.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. Bidrag beviljas inte heller för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendieprogram.