Bedömningskriterier Wallenberg Academy Fellows 2021 förlängning

Bakgrund

Stiftelsen har beslutat att svenska universitet och lärosäten ska få möjlighet att nominera Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2021 att konkurrera om ytterligare fem års finansiering. Maximalt 40 % av de ursprungligen beviljade ansökningarna kan erhålla förlängning.

Genomförande

Vid bedömningen av de nominerade till Wallenberg Academy Fellows 2021 förlängning kommer följande fem övergripande bedömningskriterier att användas:

 • Vetenskaplig kvalitet, originalitet och genomförbarhet av föreslaget kommande forskningsprogram
 • Genomförd forskning under den första femårsperioden av WAF-programmet
 • Den nominerades förmåga som självständig forskare
 • Den nominerades förmåga som forskningsledare samt
 • Tidigare uppnådda vetenskapliga resultat.

Vid bedömningen av vetenskaplig kvalitet, originalitet och genomförbarhet av kommande forskningsprogram har urvalsgruppen att ta hänsyn till följande delkriterier (utan inbördes rangordning):

 • Det kommande forskningsprojektets kvalitet, grad av nyskapande och dess betydelse för forskningens utveckling.
 • Genomförbarhet, d.v.s. går forskningen att genomföra vid det nominerande universitetet? Finns rätt infrastruktur, resurser och kontext?
 • Dokumenterad vetenskaplig kvalitet i den nominerades hittills utförda forskning. Här ska även hänsyn tas till kandidatens totala finansiella stöd (om kandidaten har haft ytterligare forskningsstöd utöver sitt WAF-anslag ska detta redovisas) för att bedriva sin forskning under WAF-perioden.

Vid bedömning av genomförd forskning under den första femårsperioden med WAF-anslag ska resultaten inom det forskningsprogram som kandidaten angav i den första ansökan vägas in. Eftersom stödet från KAW är relativt ospecificerat, är det dock de vetenskapliga resultaten av kandidatens forskning som helhet under den aktuella perioden som ska bedömas. Vid denna bedömning har urvalsgruppen att ta hänsyn till följande delkriterier (utan inbördes rangordning):

 • Publikationer: Kvalitet ur ett internationellt perspektiv och kvantitet.
 • Nationella och internationella utmärkelser.
 • Dokumenterade vetenskapliga genombrott.

Bedömningen av den nominerades potential som självständig forskare avser att så långt görligt uppskatta den nominerades utvecklingspotential som forskare, huvudsakligen baserat på de kriterier och delkriterier som presenterats ovan samt genom personlig intervju. Den nominerades potential som forskningsledare bedöms, för de områden där detta är relevant, baserat på (utan inbördes rangordning) delkriterierna:

 • Bedömd ledarskapsförmåga baserat bland annat på de senaste årens forskningsverksamhet.
 • Innehav av tjänster och förtroendeuppdrag
 • Kommunikativ förmåga

Vid bedömning av tidigare uppnådda vetenskapliga resultat ska urvalsgruppen ta hänsyn till samma delkriterier som angavs ovan för forskningen under den senaste femårsperioden.