Postdokprogram för rekrytering av utländska matematikforskare till Sverige

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ett program där seniora forskare i Sverige erbjuds söka finansiering till stöd för rekrytering av en ung matematikforskare, genom finansiering av en tvåårig postdoktjänst till sin forskningsgrupp.

Den seniora forskaren får, under förutsättning att finansiering erhålls och i samarbete med sitt lärosäte, utannonsera och tillsätta tjänsten.

Nomineringsförfarande

Ansökan ska innehålla tre delar där del 1. ska beskriva den vetenskapliga verksamheten, forskargruppen/institutionen vid det svenska lärosätet, del 2. ska beskriva det projekt eller projektområde man önskar att en postdoksökande ska verka inom, del 3. ska beskriva kompetensen som söks samt, om kandidat till tjänsten finns vid ansökningstillfället, dennes meriter. Beskrivningen får max omfatta 6 A4 sidor, 21 000 tecken inklusive blanksteg.

Underlag

  • Den sökandes CV, inkluderande en publikationslista
  • En budget enligt Stiftelsens budgetmall
  • Rektors intygan

Ansökan ska, förutom en kort populärvetenskaplig sammanfattning, vara skriven på engelska.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 september. Sista ansökningsdag 5 oktober fram till klockan 13.00.

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska ansökningar.

Till e-ansökan

Instruktioner e-ansökan

  • Huvudsökande: ange uppgifter för den ansvarige forskaren vid universitetet
  • Startdatum – Slutdatum ange: 2024-07-01 eller 2025-01-01 och slutdatum 2 år senare
  • Medsökande: ange rektor på det nominerande universitetet och universitetets organisationsnummer samt fyll i 00000000-0000 som födelsedatum. Rektors CV behöver ej bifogas
  • Projektbeskrivning - där del 1. ska beskriva den vetenskapliga verksamheten, forskargruppen/institutionen vid det svenska lärosätet, del 2. ska beskriva det projekt eller projektområde man önskar att en postdoksökande ska verka inom, del 3. ska beskriva kompetensen som söks samt, om kandidat till tjänsten finns vid ansökningstillfället, dennes meriter. Beskrivningen får max omfatta 6 A4 sidor, 21 000 tecken inklusive blanksteg

Alla bilagor skall vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska. Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 5 oktober klockan 13.00.

Utvärdering

Matematikklassen vid Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för utvärderingsprocessen.

Beslut

Beviljade stipendier kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under våren.

Kontakt

Kontaktperson vid Kungl. Vetenskapsakademien är Cecilia Herbst
E-post: cecilia.herbst@kva.se

Fler dokument

Blankettarkiv

E-ansökan