Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ett program för utresande forskare med svensk doktorsexamen, programmet avser två års stipendiefinansiering utomlands och möjlighet att erhålla finansiering för en tvåårig repatrieringstjänst vid hemkomsten till svenskt universitet

Villkor och ansökan

Stipendiet avser två års postdokstudier utanför Sverige. Stipendiet uppgår till minst 65 000 USD eller 50 000 EUR årligen och inkluderar värdinstitutionens standardförmåner vad avser sjukvård (slutligt beviljat belopp sätts i enlighet med varje universitets standardersättning, vilken revideras årligen). Ett årligt resebidrag på 7 500 USD respektive 6 500 EUR utgår. Dessutom finns möjlighet att ansöka om medföljandebidrag upp till 15 000 USD eller 7 500 EUR.

Efter postdokperioden kan Stiftelsen finansiera en repatrieringstjänst vid ett svenskt lärosäte för det fall stipendiaten inte kan erhålla annan tjänst. Denna finansiering kan uppgå i maximalt två år.

En årlig rapport över studiernas fortskridande ska insändas till Stiftelsen. Den sökande ska inneha en doktorsexamen från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då
postdokperiodens startar, examen får inte vara äldre än fyra år. Stipendiet kan inte kombineras med andra stipendier eller tjänster.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 september. Sista ansökningsdag 5 oktober fram till klockan 13.00.

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska ansökningar

Till e-ansökan

Underlag

  • Den sökandes CV inkluderande en publikationslista
  • En kort beskrivning av det föreslagna forskningsprogrammet
  • En beskrivning av den föreslagna värdinstitutionen och föreslagen handledare
  • Ett rekommendationsbrev från föreslagen handledare
  • Om den sökande inte disputerat/erhållit doktorsexamen före ansökningstidens slut ska ett intyg från institutionen med disputationsdatum insändas
  • Två separata rekommendationsbrev med uttalande om forskningsprogrammet 
  • Budget: bifoga ett dokument som bekräftar om du har för avsikt att söka bidrag för medföljande familjemedlem eller ej
  • Bifoga som övrig bilaga: en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken inkl. mellanslag

Ansökan ska, förutom en kort populärvetenskaplig sammanfattning, vara skriven på engelska.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 5 oktober klockan 13.00.

Utvärdering

Matematikklassen vid Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för utvärderingsprocessen.

Beslut

Beviljade stipendier kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under våren.

Kontakt

Kontaktperson vid Kungl. Vetenskapsakademien är Cecilia Herbst
E-post: [email protected]