ForMAX – ett viktigt steg mot nya material från skogen

Pressmeddelande
23 oktober 2017

Pressmeddelande från MAX IV:

MAX IV-laboratoriet har mottagit 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenberg Stiftelse för investering i ett nytt strålrör, ForMAX, som kommer att ta emot forskare både från akademi och industri. Det nya strålröret är skräddarsytt för att lösa forskningsfrågor relaterade till material från trä och kommer att vara ett viktigt verktyg i övergången till bioekonomi.

ForMAX är en del av Treesearch, en nationell forskningsplattform för forskning och kompetensbyggande inom området för nya material och specialkemikalier från skogsråvaror.

– ForMAX kommer att bidra både till grundläggande materialvetenskap och i utvecklingen av nya material från skogen, säger Aleksandar Matic, professor i fysik vid Chalmers. Från byggstenar och biopolymer gjorda av trä till nya multifunktionella biokompositer i en rad applikationer, från nya batterier till hygienprodukter. I synnerhet hoppas vi kunna utveckla provmiljöer så att vi kan följa processer och applikationer i realtid, till exempel under hårt tryck, i krävande miljöer (temperatur, pH, fuktighet) eller i fungerande apparater eller konstruktioner.

Det finns ett stort intresse av att utveckla nya material från trä, för att skapa biobaserade material och produkter med förbättrade egenskaper eller till och med ny funktionalitet. Exempel på sådan forskning: användning av träfibrer till kläder istället för bomull; träbaserade plaster och kolfibrer i stället för fossila bränslen; nano-cellulosaskum som förpackningsmaterial eller absorbenter; ökad förståelse för befintliga processer för att förbättra effektiviteten eller ersätta kemikalier i processen. MAX IV kommer att delta i denna utveckling genom strålröret ForMAX, vilket möjliggör samtidig strukturell karakterisering från makroskopisk till atomlängdsskalor.

– ForMAX kommer att leda till samarbeten och starka kopplingar mellan akademin och industrin, säger Magnus Wikström, ordförande i Treesearchs styrelse och CTO på BillerudKorsnäs, eftersom vi ser framför oss att grupper där forskare vid strålröret, ledande forskare inom skogsbaserade material och industriexperter inom FoU arbetar tillsammans.

Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch och docent vid KTH, instämmer:

– Samarbetet möjliggör utvecklingen av en bred användargrupp som täcker mer grundläggande forskning, till exempel utvecklingen av avancerade funktionella material från exempelvis nanocellulosa, till mer tillämpad forskning, som att förstå vad som händer i tillverkningsprocessen för pappersmassa, som kan ge energibesparingar och effektiviseringar. Inom Wallenberg Wood Science Center används redan synkrotrontekniker, och centrumet kommer också vara en stor användare av ForMAX och andra strålrör på MAX IV i framtiden.

Kim Nygård är projektledare för ForMAX:

– Nyckeln till framgång kommer att vara att ge rätt användarsupport och träning så att användarna kan utnyttja teknikerna till fullo. Förutom ett dedikerat strålrör kommer ForMAX också att bestå av en portal för att underlätta användarnas tillgång till hela MAX IV. Portalen kommer till exempel att tillhandahålla utbildning, hjälp och tillgång till andra strålrör vid MAX IV. ForMAX kommer att ge en unik möjlighet för simultan smalvinkel- och vidvinkelröntgenstrålning samt röntgenbilder, vilket ger simultan strukturell karakterisering från atomiska till makroskopiska längdskalor. Detta är viktigt när man studerar hierarkiska material som trä, som har viktiga strukturer på många olika längdskalor.

ForMAX har blivit till genom en samordnad insats. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar byggandet av ForMAX. De operativa kostnaderna för ForMAX finansieras genom Treesearch, en nationell plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara som initierats i samarbete med akademi, industri, privata stiftelser och den svenska regeringen.

Parterna som ingår i Treesearch är BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, Södra och SCA, samt KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Under uppstarten öppnas möjligheter för fler parter att ansluta sig. För mer information om Treesearch, se www.treesearch.se.

ForMAX-projektet är i sitt initiala skede, designfasen har just börjat. Upphandlingsprocessen förväntas börja om ungefär ett år, varefter installation och driftsättning väntar. Strålröret förväntas vara tillgängligt för användare år 2022.

Bakgrund

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värduniversitet. Forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. De forskar inom bland annat fysik, kemi, geologi, ingenjörs- och materialvetenskap, strukturbiologi, medicin och nanoteknologi.

MAX IV-laboratoriet invigde i juni 2016 en ny anläggning vilken är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Ungefär 200 personer är idag anställda vid MAX IV-laboratoriet och under de kommande åren ska ytterligare ett 50-tal personer rekryteras.

Finansiärer är Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet, Region Skåne samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ett konsortium bestående av danska universitet och regioner, Finska Akademin och Estland samt 11 svenska universitet.

I nuläget är 15 strålrör, de experimentstationer där forskningen bedrivs, finansierade och i olika stadier av färdigställande. Totalt kommer cirka 25 strålrör att kunna installeras på de två lagringsringarna samt i förlängningen av linjäracceleratorn. Fullt utbyggt kommer MAX IV-laboratoriet att kunna ta emot upp mot 3 000 forskare per år.