Mångmiljonanslag till forskning vid SLU om framtidens brukande och bevarande av skog 

Pressmeddelande
5 februari 2024

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor i en forskningsstrategisk satsning på naturvetenskaplig skogsforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Sverige är ett skogsland och skogen har betydelse för många delar av vårt samhälle. För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap om det skogliga ekosystemet öka, konstaterar Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Skogen har haft, och har, mycket stor betydelse för Sveriges invånare och land. Nyttjandet av skogen har blivit en fråga som berör många där avvägningen mellan skogsproduktion och bevarande alltmer kommit i fokus. 

Tillväxten i de svenska skogarna har visat sig minskat signifikant de senaste 15 åren. Orsakerna är oklara men ett förändrat klimat är förmodligen en viktig faktor med intensivare höststormar, torka, skadegörare etcetera. 

För att både kunna utföra ett hållbart brukande och trygga skogens biologiska mångfald behövs ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an de stora och komplexa frågeställningarna samtidigt som nya analysverktyg utvecklas. Därför spänner satsningen från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet av hela skogslandskap. 

– Framtidens skogsbruk måste, i högre grad än dagens skogsbruk, vila på en grundvetenskaplig förståelse av de processer som styr skogsekosystemets struktur, artsammansättning och funktion, menar Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Unik satsning

Skogens biologiska mångfald, eller biodiversitet, är begrepp som beskriver variationsrikedomen inom enskilda arter, mellan olika arter och av hela landskap. Att skydda och bibehålla den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta dra nytta av de ekosystemtjänster som våra skogar naturligt bidrar med. Om det är kolinlagring, klimatreglering, vattenrening, rekreation eller pollinering som står i fokus så spelar skogen, och därmed dess biologiska mångfald en viktig roll. Att värna skogens biologiska mångfald måste därför anses vara en självklar del av allt brukande eftersom vitala och välfungerande ekosystem är en grundförutsättning för all långsiktig verksamhet och liv i skogen.  

Satsningen innebär att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor till Sveriges lantbruksuniversitet för forskning om framtidens brukande och bevarande av skog.

– Jag är oerhört tacksam över att KAW ger SLU möjligheten att bidra till framtidens bioekonomi genom grundforskning, i en satsning som är så omfattande att den möjliggör de komplexa systemperspektiv som behövs för att lyckas. Mer kunskap om våra stora skogsresurser och hållbart skogsbruk är av central betydelse för Sverige, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Fem forskargrupper samt en ny forskarskola

Anslaget omfattar en avsättning på 75 miljoner kronor till fem rekryteringspaket där nya forskargrupper ska etableras med inriktning mot; skogsskötsel och biologisk mångfald i terrestra miljöer samt i vattenrika miljöer, verktyg för strukturell och funktionell biologisk mångfaldsutvärdering, kartläggning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA, samt genetisk biodiversitet i relation till skogsskötsel.  

50 miljoner kronor avsätts till en förlängning fram till år 2030 av de löpande forskningsprogrammen Future Silviculture samt Skogsbiologi och bioteknik.

147 miljoner kronor avsätts slutligen till en ny forskarskola inom Future Silviculture, där mer än 50 doktorander varav 14 industridoktorander ska utbildas.

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 15 00
[email protected]