Program för utländska gästforskare inom matematik

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ett program för gästforskare inom matematik. Utlysningen ger möjlighet för upp till fem utländska, vetenskapligt etablerade forskare inom matematik att tillbringa 1-12 månader vid en svensk institution.

Nomineringar till gästforskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutsföreståndare, och universitetsledningar (motsv.).

Nomineringsförfarande

Ansökan inlämnas av den nominerande institutionen till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ska bestå av tre delar där del 1. kortfattat ska beskriva den svenska forskningen i den miljö där gästforskaren kommer att arbeta, där del 2. ska motivera värdet att knyta den namngivna forskaren till sin miljö, och där del 3. ska skrivas av den tilltänkte gästforskaren och ska innehålla en kortfattad forskningsplan, gästforskarens CV och tidigare vetenskapliga insatser. En litteraturförteckning, med angivande av de 5 viktigaste arbetena inklusive motivering, skall också biläggas.

Ansökan ska även innehålla:

  • En budget enligt Stiftelsens budgetmall 

Ansökan ska, förutom en kort svensk populärvetenskaplig sammanfattning, vara skriven på engelska.

En gästforskare kan nomineras av en eller flera i Sverige verksamma forskare, vilka kan vara verksamma vid olika institutioner. Gästforskarens sammanlagda vistelse i Sverige kan dock ej överskrida 12 månader. Observera att det är anslagsmottagarens ansvar att gästforskaren anställs enligt universitetets regelverk. Det är rimligt att ersättningen till gästforskaren ska motsvara det svenska löneläget men att ersättning också kan utgå för resor och vissa fördyrade levnadsomkostnader.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 september. Sista ansökningsdag 5 oktober fram till 13.00.

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska ansökningar

Till e-ansökan

Instruktioner e-ansökan

  • Huvudsökande: ange uppgifter för den ansvarige forskaren vid universitetet. (Nomineringar till gästforskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutförståndare, universitetsledningar och motsvarande).
  • Startdatum – slutdatum: ange 2024-07-01 eller 2025-01-01 och slutdatum 1-12 månader senare. 
  • Medsökande: ange den nominerade forskaren
  • Projektbeskrivning - Projektbeskrivningen består av tre delar där del 1. kortfattat ska beskriva den svenska forskningen i den miljö där gästforskaren kommer att arbeta, där del 2. ska motivera värdet att knyta den namngivna forskaren till sin miljö, och där del 3. ska vara en kortfattad forskningsplan, skriven av den tilltänkte gästforskaren. Max 6 sidor eller 21 000 tecken
  • Förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen på engelska ska en bilaga bifogas innehållande en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4 sida eller 3 500 tecken

Alla bilagor skall vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska. Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Sista nominerings-/ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 5 oktober klockan 13.00. 

Utvärdering och bedömningskriterier

Matematikklassen vid Kungl. Vetenskapsakademien kommer ansvara för utvärderingsprocessen. Bedömningen av de inkomna ansökningarna kommer att baseras på tre huvudpunkter: akademisk kvalitet, genomförbarhet av den föreslagna forskningsplanen i den avsedda miljön samt den relativa betydelsen av gästforskarens närvaro för den svenska, mottagande institutionen.

Beslut

Beviljade anslag kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under våren.

Kontakt

Kontaktperson vid Kungl. Vetenskapsakademien är Cecilia Herbst
E-post: [email protected]

Fler dokument

Blankettarkiv

E-ansökan