Ruth Palmer

Ruth Palmer

Professor i molekylär cellbiologi

Wallenberg Scholar

Lärosäte:
Göteborgs universitet

Forskningsområde:
Cell- och molekylärbiologi med ett translationellt angreppssätt

ALK-receptorns betydelse för utveckling av olika cancerformer

Som Wallenberg Scholar vill Ruth Palmer förstå ALK-signalering i utvecklings- och sjukdomssammanhang. Felaktig ALK-aktivering leder till flera olika typer av cancer.

En cells beteende styrs av signaler från andra delar av kroppen. Signalen plockas upp av mottagarproteiner (så kallade receptorer) som finns på ytan av varje cell. Receptorerna förmedlar budskapet vidare genom en kaskad av signaler in i cellen, som leder till att cellen förändrar sitt beteende. En av dessa receptorer är ALK (anaplastiskt lymfomkinas) som spelar en viktig roll i utvecklingsprocesser hos bananflugor, zebrafiskar och möss. För människan är det känt att felaktig aktivering av receptorn ALK leder till olika typer av cancer, bland annat barncancerformen neuroblastom och lungcancer. Genom att öka kunskapen om de molekylära mekanismer som påverkar ALK bidrar Ruth Palmer till både bättre diagnostik och behandling för dessa cancerformer.

– Neuroblastom står för 15 procent av barncancerdödligheten idag. Det finns knappt några identifierade gener som driver cancerutvecklingen för neuroblastom. Vi vet däremot att den gen som kodar för ALK-receptorn är muterad i uppemot tio procent av fallen, och det är ännu vanligare för de barn som får återfall, berättar Ruth Palmer.

Nya läkemedel

Resultat från Ruth Palmers forskargrupp har bidragit till att nya läkemedel som blockerar aktiviteten i ALK börjat användas inom vården av barnläkare som behandlar barn med neuroblastom. Ett annat mål med forskningen är att medicinerna ska bli mer effektiva eller kunna kombineras med andra hämmare. Gruppen har skapat genförändrade bananflugor som uttrycker olika mutationer som setts hos patienter med neuroblastom. De vill identifiera vilka proteiner som interagerar med ALK, hur ALK ställer om cellens funktion, var ALK finns i cellen och var ALK är aktiv i en levande fluga. Även möss används som forskningsmodell. Djurmodellerna kombineras med djupanalyser och modifiering av DNA, RNA och proteiner. 

– I förlängningen vill vi utveckla en översikt för celluttryck från tumörprover från patienter med neuroblastom. Idag saknas en sådan ”pipeline”, som också skulle kunna vidgas till andra cancersjukdomar. I 90 procent av all primär neuroblastomsjukdom vet de behandlande läkarna inte vilken enzymaktivitet som driver sjukdomen, säger Ruth Palmer.