100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

Grundforskning om sjukdomar som cancer och Alzheimers, nya energikällor, universums hemligheter, nya och miljövänliga material, geners betydelse och påverkan, robotik och automation, klimatförändringar, människans ursprung och evolution är exempel på landsgagnelig vetenskaplig forskning och utbildning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer.

Jubileums-symposier

100-årsjubileumet uppmärksammades under året med vetenskapliga jubileumssymposier på sex universitetsorter i landet.

Lund 4 april
Lunds universitet 
Big Questions in astrophysics – the next decades

Umeå 19 juni
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
Infection research to meet current and future challenges

Linköping 13 september
Linköpings universitet
Materials and Technology for a Digital Future

Stockholm 15 september
Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet
Molecular Life Science

Uppsala 21 september
Uppsala universitet
Human Progress in the 21st Century – dark and bright sides of democratization

Göteborg 28 september
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Metabolism – The Foundation of Life

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap genom långsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under dess 100-åriga historia beviljat 24 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning. De senaste årens anslag på totalt 1,7 miljarder kronor per år gör Stiftelsen till en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa.

Artikel i Science

Jubileumsbok

Jubileumstal

Läs Peter Wallenberg Jr:s jubileumstal

KAW 100 år i Media

KAW100 på Twitter
@2017KAW100

Artikel i Financial Times
The Wallenbergs: where money meets Swedish science 

Artikel i Curie
Hundra år av forskningssatsningar

IVA-Aktuellt
Stiftelsen som gett forskningen 24 miljarder

Stiftelsen grundades 1917

Genom åren byggde Knut och Alice Wallenberg upp en ansenlig förmögenhet och redan före Stiftelsens grundande 1917 hade de via donationer bland annat finansierat olika byggnads- och utvecklingsprojekt i det svenska samhället. Genom bildandet av Stiftelsen ville makarna organisera stödet.

Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i SEB och Investor till ett värde av 20 miljoner kronor, 593 miljoner kronor i dagens penningvärde. Trots att Stiftelsen beviljat anslag om 24 miljarder kronor, har tillgångarna efter 100 år, genom framgångsrik kapitalförvaltning, växt till 90 miljarder kronor.

Knut och Alice Wallenberg var angelägna om att stödja det ”landsgagneliga” – det som gör att Sverige kan utvecklas till en forsknings- och utbildningsnation av hög klass. En princip Styrelsen fortsatt leva efter.

"Om förmöget folk visste vilken glädje det är att kunna understödja för vårt land och folk nyttiga företag, skulle de ej dröja att i testamenten förordna gåvor som andra får tillfredsställelsen och nöjet av. Det är kanske egoistiskt att giva medan man lever men roligt är det."

 K. A. Wallenberg i ett brev till kronprins Gustaf Adolf 1937

Framstående landsgagnelig forskning

I början av Stiftelsens verksamhet finansierades främst byggnader för att skapa lokaler för forskning och utbildning. Tyngdpunkten förflyttades sedan successivt till att finansiera den avancerade utrustningen som behövdes för forskningen. De senaste åren har en av de främsta anslagsformerna varit stöd till enskilda, excellenta forskare genom programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars för seniora forskare och satsningen Wallenberg Academy Fellows för yngre excellenta forskare.

En annan anslagsform är forskningsprojekt av högsta vetenskapliga kvalitet, initierade av forskarna själva.

Jubileumsdonation Science centers

Som en särskild satsning under jubileumsåret stödjer Stiftelsen några av landets Science centers. Totalt kommer 150 miljoner kronor att satsas vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer, Tekniska Museet i Stockholm och Universeum i Göteborg.

Målet är att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga, genom tekniskt avancerade och innehållsmässigt innovativa Science centermiljöer, som genom spektakulära presentationer i domformat och interaktiva installationer gör världen, tekniken, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig.

Jubileumsdonation AI och kvantteknologi

I slutet av jubileumsåret 2017 presenterades Stiftelsens stora jubileumsdonation, en satsning på totalt 1,6 miljarder kronor på artificiell intelligens och kvantteknologi. 

En röd tråd under Stiftelsens 100-åriga historia har varit att genom grundforskning stödja utvecklingen av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination. Utvecklingen inom de båda områdena förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Genom WASP-AI och Wallenberg Centre for Quantum Technology ska en omfattande kompetens byggas upp inom de båda områdena. 

Stor forskningssatsning sätter Sverige på kartan inom AI och kvantteknologi

Samverkan med akademin

Stiftelsen har en utvecklad samverkan med akademier och lärosäten. 1972 bildades ett Huvudmannaråd. Det består av 12 rektorer från landets forskningsuniversitet och 5 representanter från de Kungl. vetenskapliga akademierna. Rådet tillsätter revisorerna och utser en styrelserepresentant till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse. Huvudmannarådet är även en viktig diskussionspart för Stiftelsens ledning och styrelse i strategiska frågor bland annat avseende forskningsfrågor och anslagsprocessen.

Bara de allra bästa

För att säkerställa att anslagen går till de mest framstående forskarna och projekten tillämpas en noggrann utvärderingsprocess. Stiftelsens Vetenskapliga råd, sammansatt av forskare med stor erfarenhet och legitimitet i forskarsamhället, utvärderartillsammans med internationella sakkunniga ansökningarna.

En rådgivande kommitté, Scientific Advisory Board, bestående av ett antal Nobelpristagare, avger årligen utlåtanden om Stiftelsens arbete, om kvaliteten i de interna processerna och Stiftelsens strategiska inriktning.

Anslagsprocessen

Under åren har det utarbetats en noggrann process för att så långt som möjligt trygga att de bästa forskarna och forskningsprojekten får anslag.

Processen inleds med att universiteten nominerar forskare och projekt till Stiftelsen. Det vetenskapliga rådet gör sedan en första granskning av ansökningarna och en stor del av dem skickas ut på internationell bedömning. Därefter sammanställer rådet de inkomna utvärderingarna och gör en rekommendation till Stiftelsens styrelse vilken tar beslut om vilka anslag/forskare som ska finansieras.