Vladislava Stoyanova

Wallenberg Academy Fellow 2019

Samhällsvetenskap

Docent Vladislava Stoyanova

Lunds universitet

Hur påverkas integrationen av olika rättsliga villkor? 

Under 2015 anlände ett stort antal migranter till Europa. Instabiliteten runt om i världen gör att många söker en säkrare tillvaro. Wallenberg Academy Fellow Vladislava Stoyanova ska granska vilken inverkan olika lagar och regler har på migranters integration i värdsamhällena.

Integration av asylsökande och flyktingar påverkas av en mängd olika rättsområden: migrationsrätt, flyktingrätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt, diskrimineringsrätt, arbetsrätt, familjerätt och välfärdsrätt. Lagstiftningen styr många delar av migranters liv: vad som krävs för att få rätten att befinna sig i ett land och med vilken typ av uppehållstillstånd; hur och när  kan familjeåterförening beviljas; när migranterna får rätt att jobba och att få  socialt bistånd. 

Docent Vladislava Stoyanova vid Lunds universitet ska analysera de lagar och regler som påverkar migranters integration. De huvudsakliga frågeställningarna i hennes analys är: Hur uppnår de rättsliga regelverken en balans mellan migranternas och välfärdssamhället olika intressen? Vilka krav ställs i de rättsliga regelverken för att underlätta integrationen? Och hur begränsar de rättsliga regelverken de immigrationskontroller som individuella stater kan införa och som kan spela en negativ roll för integrationen

De mänskliga rättigheterna, framförallt rättigheten att inte bli diskriminerad, kommer att vara central i analysen.

Foto: Marcus Marcetic