Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP

Artificiell intelligens och autonoma system förutspås leda till en fjärde industriell revolution, något som ibland också kallas för Industri 4.0. Vid Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, pågår en intensiv forskning inom de två områdena.

Kortfattat kan man beskriva det som att forskarna inom WASP med hjälp av och komplexa mjukvarusystem ska utveckla autonoma system och artificiell intelligens i fordon, robotar och andra system som ska vara självstyrande och kunna samarbeta med varandra och människor. Men självfallet innehåller det också mycket mer.

Det handlar bland annat om forskning som kan användas för att skapa smarta system i städer, system som styr fordon och trafiksystem, självstyrande gruvor och lager, smarta robotar som kan se och förstå sin omgivning men också datadriven AI och avancerad matematik som kan användas för att tolka, analysera och presentera stora mängder data som kan resultera i exempelvis analys- och beslutstöd till läkare, jurister, banker och finansiella system eller till exempel automatiska översättningsprogram.

Programmet är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom området. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 3 miljarder kronor fram till år 2026. Tillsammans med medfinnansering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 4 miljarder kronor.

En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. Grundstenen är en tydlig kunskapsuppbyggnad med sikte på industrins kommande utmaningar. Ett exempel är forskarskolan som drivs i samarbete med svenska företag. Infrastruktur som demonstrationsplattformar och nationella demonstrationsarenor är andra inslag i samarbetet.

Fokus på grundforskning

Målet är att rekrytera minst 60 nya forskargrupper och över 400 doktorander, varav minst 100 ska vara industridoktorander, för att bygga upp en internationellt ledande miljö inom autonoma system, mjukvara och AI.

Programmet som lanserades 2015 kompletterades 2017 med ett jubileumsanslag, en utvidgad AI-satsning som framför allt omfattar två grenar. Den första handlar om maskin- och djupinlärning och nästa generations AI, den andra om grundläggande matematiska principer bakom AI. Men delar som robotik och visuell igenkänning ingår också.

Trots den industriella samverkan ligger programmets fokus på grundforskning. Förutom Chalmers, KTH, Linköpings-, Lunds- och Umeå universitet omfattar programmet även forskargrupper vid andra lärosäten.

Satsningen innehåller även ett internationellt rekryteringsprogram samt en uppbyggnad av demonstratorer, arenor där forskning och företag kan mötas i konkreta projekt. Målet är att bygga upp en solid kunskapsplattform som gör det möjligt för svensk industri att fortsätta vara konkurrenskraftig och ligga i den absoluta framkanten.

Ett exempel är WARA PS, public safety, norr om Västervik. Ett planerat testscenario är en sök- och räddningsinsats till sjöss där autonoma båtar och drönare ska samarbeta med varandra och fatta autonoma beslut.

 

WASP:s hemsida

Här är läget för AI i Sverige – rapport

Satsningen på artificiell intelligens inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), samlade våren 2018 industri, företag och forskare under fem konferensdagar. En rapport som kartlägger läget för AI och dess användning inom olika sektorer i Sverige är presenterades i slutet av året..

Med bidrag från totalt 195 talare, med 100 representanter från industrin och 95 från akademin, ger rapporten en övergripande bild av hur AI tillämpas i Sverige i dag. Rapporten diskuterar också hur AI-utvecklingen ska se ut framöver och lägger fram rekommendationer på nationell nivå för hur akademin och industrin tillsammans ska försäkra att Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom artificiell intelligens.

Några rekommendationer från rapporten:

  • Ta fram en nationell forskningsagenda för AI.
  • Satsa på tvärvetenskaplig forskning - artificiell intelligens är mångvetenskaplig till sin natur.
  • Skapa ett starkt ekosystem - även utbildningarna behöver utvecklas för att öka kunskaperna om AI i hela samhället.
  • Skapa en aktiv och levande diskussion bland människor kring digitalisering och artificiell intelligens.
  • Gör Sverige till en testbädd där nya tekniker och applikationer kan testas och utvärderas.

Rapporten finns att ladda ner här:

WASP AI4X – Collecting Ideas and Identifying Challenges for Future AI Research in Sweden