Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP

Artificiell intelligens och autonoma system förutspås leda till en fjärde industriell revolution, något som ibland också kallas för Industri 4.0. Vid Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, pågår en intensiv forskning inom de två områdena.

Se filmen!

Artificiell intelligens – maskiner och människor

Filmen ger en inblick i forskning vid  WASP och WASP–HS.

 

Kortfattat kan man beskriva det som att forskarna inom WASP med hjälp av och komplexa mjukvarusystem ska utveckla autonoma system och artificiell intelligens i fordon, robotar och andra system som ska vara självstyrande och kunna samarbeta med varandra och människor. Men självfallet innehåller det också mycket mer.

Det handlar bland annat om forskning som kan användas för att skapa smarta system i städer, system som styr fordon och trafiksystem, självstyrande gruvor och lager, smarta robotar som kan se och förstå sin omgivning men också datadriven AI och avancerad matematik som kan användas för att tolka, analysera och presentera stora mängder data som kan resultera i exempelvis analys- och beslutstöd till läkare, jurister, banker och finansiella system eller till exempel automatiska översättningsprogram.

Programmet är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom området. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 5,1 miljarder kronor fram till år 2031. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 6,4 miljarder kronor.

En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. Grundstenen är en tydlig kunskapsuppbyggnad med sikte på industrins kommande utmaningar. Ett exempel är forskarskolan som drivs i samarbete med svenska företag. Infrastruktur som demonstrationsplattformar och nationella demonstrationsarenor är andra inslag i samarbetet.

Fokus på grundforskning

Målet är att rekrytera 80-100 nya forskargrupper och 600 doktorander, varav minst 150 ska vara industridoktorander, för att bygga upp en internationellt ledande miljö inom autonoma system, mjukvara och AI.

Programmet som lanserades 2015 kompletterades 2017 med ett jubileumsanslag, en utvidgad AI-satsning som framför allt omfattar två grenar. Den första handlar om maskin- och djupinlärning och nästa generations AI, den andra om grundläggande matematiska principer bakom AI. Men delar som robotik och visuell igenkänning ingår också.

Trots den industriella samverkan ligger programmets fokus på grundforskning. Förutom partneruniversiteten Chalmers, KTH, Linköpings-, Lunds- och Umeå universitet omfattar programmet även excellenta forskargrupper vid Uppsala universitet, Örebro universitet och Luleå tekniska universitet.

Satsningen innehåller även ett internationellt rekryteringsprogram samt en uppbyggnad av demonstratorer, arenor där forskning och företag kan mötas i konkreta projekt. Målet är att bygga upp en solid kunskapsplattform som gör det möjligt för svensk industri att fortsätta vara konkurrenskraftig och ligga i den absoluta framkanten.

Ett exempel är WARA PS, public safety, norr om Västervik. Ett planerat testscenario är en sök- och räddningsinsats till sjöss där autonoma båtar och drönare ska samarbeta med varandra och fatta autonoma beslut.

WASP-HS

Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP-HS, är ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system.

WASP-HS drivs som ett självständigt program, parallellt och i nära dialog med forskningsprogrammet WASP.

Wallenbergstiftelserna investerar upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet, som är planerat att pågå under perioden 2019 – 2028. Finansieringen kommer främst från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

De forskningsprojekt som ryms inom WASP-HS berör möjligheter och utmaningar av kommande teknikförändringar samt bidrar till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Det fokuserar särskilt på potentiella etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

WASP-HS innehåller följande delar:

  • Ett forskningsprogram som syftar till att bilda en tvärvetenskaplig plattform med grund i de finansierade projekten
  • En nationell forskarskola
  • Rekrytering av juniora forskare och gästprofessorer inom olika discipliner
  • Internationella partnerskap och aktiviteter

Läs reportaget!

WASP:s hemsida

WASP-HS hemsida

 

 Titta på filmen!

Autonoma, självstyrande system och fordon – en ny industriell revolution