Wallenberg Clinical Scholars

Utlysning av Wallenberg Clinical Scholars

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att inrätta ett nytt program för kliniska forskare; Wallenberg Clinical Scholars. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus. 

Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för att stärka klinisk forskning. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år. Avgörande utvärderingskriterium är vetenskaplig excellens inom klinisk patientnära eller klinisk experimentell forskning. Forskaren ska också vara kliniskt verksam.

Stiftelsen har under tidigare år finansierat 46 Wallenberg Scholars fördelade över alla ämnesdiscipliner.  Programmet ger ett femårigt fritt disponerbart stöd till individers forskningsverksamhet med 3 miljoner kronor per år under fem år med möjlig förlängning i ytterligare fem år. Avsikten har varit att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå och med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, detta för att få ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inrättar nu ett liknande program för att stärka den kliniska forskningen. Stiftelsen avser att finansiera upp till fem kliniska forskare per år i minst fem år. Totalt avser stiftelsen att reservera upp till 400 miljoner kronor  för den första femårsperioden.  Efter fem år kommer upp till 15 av de 25 ursprungligen utsedda Clinical Scholars, att i konkurrens och efter internationell utvärdering, erhålla ytterligare fem års finansiering. För den andra femårsperioden avser stiftelsen därför att reservera 200 miljoner kronor.

Universitet med medicinsk fakultet inbjudes att nominera forskare till dessa forskningsanslag enligt nedanstående tabell:

Universitet                Antal nomineringar
_________________________________________________

Karolinska Institutet        8
Lunds universitet            4
Uppsala universitet        4
Göteborgs universitet    4
Umeå universitet            3
Linköpings universitet    2
Örebro universitet           1

Programmet är förbehållet läkare som vid nomineringstillfället genomgått eller genomgår specialistutbildning (ST) inom det kliniska ämnet. Anslaget kan inte kombineras med innehav av Vetenskapsrådets tioåriga rådsprofessur.

Kriterier

Kriterierna för urval till nomineringar är som följer och det är på dessa punkter som underlag ska medfölja nomineringen:

1. Personens forskningsmeriter, d.v.s. CV med tjänster, priser, doktorander (som huvudhandledare och årtal för disputation) och postdoktorer (max 3 A4 sidor).
En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter med ett urval av de tio mest betydelsefulla arbetena.
Kort levnadsteckning (max 1 A4) som i första hand är en beskrivning av de vetenskapliga insatserna. Sammanlagt max 10 sidor.

2. Redogörelse för personens kliniska verksamhet (max 2 A4).

3. Redogörelse för personens planerade forskningsverksamhet och hur anslaget är tänkt att utnyttjas i den planerade forskningen (max 3 A4).

4. Motivering till att personens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetet och sjukvårdshuvudmannens kliniska forskningsprofil (max 2 A4).

5. Universitetet nomineringsprocess, samt hur samverkan med sjukvårds-huvudmannen har ägt rum d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 1 A4).

6. Universitetet och sjukvårdshuvudmannens nuvarande stöd för forskarens verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. Aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade anslag) under 2015 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande.
Stiftelsen förutsätter att existerande finansiering från universitet och sjukvårdshuvudmannen kvarstår under anslagsperioden för de forskare som belönas med ett Wallenberg Clinical Scholars anslag.

Universiteten kan, inom ramen för sin och sjukvårdshuvudmannens valda forskningsstrategi, nominera personer med varierande senioritet. En miniminivå är att personen, förutom utvecklingspotential, har en självständig ställning, leder en egen forskargrupp och har en betydande vetenskaplig produktion av högsta internationella kvalitet.

Den nominerade personen måste vara anställd och aktiv (minst 30 % av heltid) inom klinisk verksamhet, innefattande även klinisk kemi, fysiologi, patologi, genetik etc. Personen måste vid nomineringstillfället genomgå eller ha genomgått ST-utbildning inom det kliniska ämnet.

Vad gäller indirekta kostnader kommer stiftelsens policy för projektanslag att tillämpas.

Nominering och utvärdering

Universiteten inbjuds att inkomma med nomineringar fram till den 1 oktober 2016 för att Stiftelsen, under mars 2017, ska kunna besluta om cirka fem Wallenberg Clinical Scholars.

Nomineringar ska registreras elektroniskt via Stiftelsens hemsida där ytterligare information för detta program kommer att presenteras tillsammans med en instruktion till e-ansökan.

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen. Nominerade forskare kommer att sakkunniggranskas av internationella experter med omfattande och bred vetenskaplig kompetens.

E-ansökan/nominering

Instruktion till nominering via e-ansökan