Jonas Tallberg

Jonas Tallberg

Professor i statsvetenskap

Wallenberg Scholar

Lärosäte:
Stockholms universitet

Forskningsområde:
Internationella relationer med fokus på globalt och regionalt samarbete 

Så påverkar länders politiska system internationellt samarbete 

Jonas Tallberg vill som Wallenberg Scholar studera internationellt samarbete från slutet av 1700-talet fram till i dag för att undersöka hur länders politiska system gynnar respektive missgynnar samarbete.

Huruvida internationellt samarbete kan överleva och blomstra i en tid med demokratisk tillbakagång i världen är en fråga som befinner sig högt på dagordningen hos såväl nationella regeringar som internationella organisationer.

Nästan utan undantag visar tidigare forskning att demokratier är mer samarbetsinriktade än icke-demokratiska länder, autokratier. Men mycket av denna forskning härstammar från de två årtiondena mellan 1990 och 2010, då både demokratin och samarbetet i världen var på frammarsch.

Demokratin på tillbakagång

Nu är i stället demokratin på tillbakagång och nya mönster framträder, där flera demokratier tvekar i sitt stöd för internationellt samarbete, samtidigt som flera autokratier inlett nya och utökade samarbeten.

Vad säger denna utveckling om det tidigare så stabila sambandet mellan politiska regimer och internationellt samarbete? Var sambandet tidsbundet – ett resultat av en viss period då förhållandena var särskilt gynnsamma? Eller är de nya mönstren undantag från ett annars robust samband? Eller var relationen alltid mer komplex och villkorad, men tidigare forskning oförmögen att fånga dessa dynamiker på grund av hur den närmade sig frågan?

Tallberg utgår från antagandet att typen av politiskt system och internationellt samarbete är länkade på mer komplexa sätt än vad tidigare forskning menar. Övergripande frågor är: varför, hur och under vilka villkor påverkar länders politiska system internationellt samarbete? 

Tallbergs projekt erbjuder den mest systematiska analysen hittills av denna relation. Teoretiskt bryter projektet ny mark genom att utveckla ett nytt ramverk för att förklara hur politiska system kan ha olika effekter på internationellt samarbete. Empiriskt är projektet mer omfattande än tidigare forskning genom att undersöka relationen mellan politiska system och internationellt samarbete under en längre tidsperiod och för en bredare uppsättning samarbetsformer.