Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2012 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2012 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2012 förlängning.

Inbjudan att nominera Wallenberg Academy Fellows 2012 till förlängning 

Vilka kan nomineras?

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2012 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2012 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2012 förlängning senast den 5 april 2017. Lärosätena ska garantera att de utvalda forskarna kommer att inneha relevanta anställningar vid lärosätet och förväntas ta ett långsiktigt ansvar för sina nominerade Fellows.

Följande punkter behöver vara uppfyllda för att komma i fråga för nominering.
Den nominerade:

 • Ska vara utsedd till Wallenberg Academy Fellow år 2012.
 • Kan inte inneha ett konsolideringsanslag från Vetenskapsrådet samtidigt som ett WAF förlängningsanslag.
 • En Fellow kan inte nomineras av flera universitet och måste ge sitt godkännande av nomineringen.
 • En Fellow som varit barnledig eller sjuk under minst sex månader under projektperioden kan nomineras ett år senare, dvs. tillsammans med Wallenberg Academy Fellows utsedda 2013.

Stiftelsens finansiering vid en förlängning år 6-10 består av:

Ett förlängningsanslag utgår med 1 750 000 kronor per år under fem år oavsett forskningsinriktning. Wallenberg Academy Fellows som ej beviljas förlängning erhåller 1 miljon SEK som omställningsbidrag år 6, förutsatt att kandidaten innehar en anställning vid ett svenskt lärosäte.

Lärosätena delfinansierar satsningen genom att garantera att inte mer än maximalt 50 % av forskarens lönekostnader belastar anslaget. Lärosätet kan med fördel finansiera hela lönen och därmed bidra till att forskaren får en större fri forskningsresurs. Lärosätet delfinansierar dessutom satsningen genom att tillskjuta medel för indirekta kostnader utöver det som KAW kan bidra med. Vad gäller indirekta kostnader kommer Stiftelsens policy för projektanslag att tillämpas.

Underlag

Underlag som bifogas nomineringen omfattar följande:

 • Projektsammanfattning – en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska, maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg.
 • Projektbeskrivning (max sex A4-sidor).
 • Personens forskningsmeriter d.v.s. CV (max två A4-sidor) innehållande personens namn och personnummer, uppgifter om tjänster, priser och ev. postdok-vistelse.
 • Kort levnadsteckning (max två A4-sidor) som i första hand är en beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga insatser tillsammans med uppgifter om lärosätets nuvarande stöd för forskarens verksamhet samt aktuell ekonomisk redovisning av kandidatens forskningsbidrag inkluderande stöd från andra finansiärer (som huvud- eller medsökande) under den pågående WAF-perioden.
 • En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter och med de tio mest betydelsefulla publikationerna markerade. För vetenskapsområden där det är tillämpligt ska med hjälp av Web of Science, Scopus eller Google Scholar ett H-index samt det antal publikationer och citat H-indexet baserats på anges. För Google Scholar används lämpligen Harzing’s Publish or Perish. För nomineringar inom humaniora ska en lista med kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas.
 • Lärosätets nominering ska innehålla en kort motivering till varför den nominerades verksamhet anses utgöra en viktig del i lärosätets forskningsprofil samt lärosätets nomineringsprocess, d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 2 A4).
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4)

Alla underlag förutom bilagan som är en svensk populärvetenskaplig sammanfattning ska vara på engelska. En A4 sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg.

Nomineringen/ansökan ska registreras elektroniskt se de särskilda instruktionerna innan ansökan fylls i.

Utvärderingsprocess

Två urvalsgrupper, godkända av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien, utvärderar och väljer ut de forskare som föreslås beviljas förlängning.

Urvalsgrupperna (en för områdena humaniora/religion och samhällsvetenskap och en för områdena medicin, natur och teknikvetenskaper) går igenom alla inkomna nomineringar och rankar dem. Rankinglistan inlämnas till KAW som beslutar om antal anslagsmottagare.

I urvalsarbetet kommer, förutom den skriftliga dokumentation som inlämnas i samband med nomineringen till WAF 2012-förlängning, att ingå bland annat personliga intervjuer och extern internationell granskning. Ett sammanfattande betyg avges av urvalsgrupperna för varje nominerad enligt ERCs femgradiga bedömningsskala, d.v.s.

0 = Insufficient, 1 = Good, 2 = Very good, 3 = Excellent, 4 = Outstanding

Urvalsgruppernas bedömning kommer att behandlas under fullständig sekretess. Motivering för fortsatt eller avbrutet WAF-stöd kommer inte att delges. Beslut om fortsatt eller avbrutet WAF-stöd tas av KAWs styrelse.

Ansökningsperiod och sista nomineringsdag

Ansökningsperioden startar den 1 mars 2017 och en fullständig nominering ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 april 2017.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive lärosäte, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar.

Den kompletta budgetmallen behöver inte skickas in med nomineringen. Bifoga en specifikation vad medlen avses nyttjas till.

Beslut

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse planerar att fatta beslut om Wallenberg Academy Fellows förlängning i november 2017 och beslutet meddelas under december 2017.

Fler dokument

Bedömningskriterier Wallenberg Academy Fellows 2012 förlängning

Instruktion E-ansökan – nominering av Wallenberg Academy Fellows 2012 förlängning