2022: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Ansökningsperioden startar 7 januari 2022 med sista ansökningsdag 1 februari.

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 30 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år. 

Bland forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential prioriteras projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition. 

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. För ämnen där forskning är av generisk natur till exempel matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling.

Stiftelsen har under perioden 2010 till 2020 beviljat mer än sju miljarder kronor i projektanslag. 

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod startar 7 januari 2022 med sista ansökningsdag 1 februari.

Riktlinjer för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Rektors stödbrev
I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den person rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver de som godkänns av stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

 • ​​​​​​Stiftelsen stödjer forskarinitierade grundforskningsprojekt av högsta internationella standard
 • Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin
 • Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att dessa är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin
 • Projekt kan sökas av en projektgrupp som utgörs av två till fem forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
 • Gruppens sammanlagda kompetens kommer att bedömas i Stiftelsens utvärdering, dvs inte huvudsökande och medsökande var för sig
 • Huvudsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70 % av sin anställning och arbetstid i Sverige. Medsökande ska tillbringa minst 50 % av sin anställning och arbetstid i Sverige
 • Projekt prioriteras där det är uppenbart att forskarnas komplementära kompetenser gör det möjligt att ta sig an hypoteser och frågeställningar som varje individuell forskare skulle ha svårt att själv angripa
 • För ämnen där forskning är av generisk natur t.ex. matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling
 • Projektanslag ska inte primärt utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt
 • Forskningen skall bedrivas vid svenska lärosäten men utöver detta finns det ingen begränsning i forskarnas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt
 • Normalprojekten bör ha en budget mellan 15 till 30 miljoner kronor. Projekt kan ha en löptid på tre till fem år. Bidrag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader
 • En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande
 • Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, dvs publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar
 • Projektanslag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag den 1 februari
 • Ett stödbrev från rektor eller motsvarande ska bifogas ansökan
 • Avslaget projekt kan ej sökas igen på samma vetenskapliga frågeställning inom tre år. Undantag är projekt som avslås på grund av medelsbrist där en förnyad ansökan kan skickas in igen och behandlas i ordinarie ansökningsomgång.

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

Fler dokument

Bedömningskriterier för projektutvärdering

Instruktion E-ansökan

E-ansökan

Budgetmall