2024: Nominering till förlängning av Wallenberg Clinical Scholars

Nomineringsperioden startar 1 augusti 2024 och sista nomineringsdag är den 1 september klockan 13.00.

Inbjudan att nominera Wallenberg Clinical Scholars 2019-2020 till förlängning 

De Wallenberg Clinical Scholars som beviljades forskningsstöd 2019 och 2020 erbjuds en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 60 % av tidigare utsedda Clinical Scholars kan erhålla förlängning.

Lärosätena inbjuds att nominera Wallenberg Clinical Scholars 2019-2020 till förlängning. 

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden startar 1 augusti 2024 och sista nomineringsdag är den 1 september klockan 13.00.

Vilka kan nomineras?

De nominerade ska vara utsedda till Wallenberg Clinical Scholars 2019 och 2020.

Den nominerade måste vara anställd vid lärosätet och aktiv (minst 30 % av heltid) inom klinisk verksamhet. Minst 75% av den nominerades forskningsverksamhet ska vara förlagd till Sverige. 

Anslaget kan inte kombineras med innehav av Vetenskapsrådets tioåriga rådsprofessur.

Stiftelsens finansiering vid en förlängning år 6 -10 består av:
Ett förlängningsanslag utgår med 3 000 000 kronor per år under fem år. 

Underlag

Alla underlag förutom en bilaga som är en svensk populärvetenskaplig sammanfattning ska vara på engelska.

Nomineringen ska omfatta följande uppgifter:

  • Rektors intygan/universitetets nominering innehållande en motivering till varför den nominerades verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetets och sjukvårdshuvudmannens kliniska forskningsprofil (max 1 A4 sida).
  • Uppgift om universitetets och sjukvårdshuvudmannens nuvarande stöd för den nominerades verksamhet i form av lokaler, basstöd etc. Sammanfattning av aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade anslag) under 2023 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande.
  • Sammanfattning av hittills erhållna forskningsresultat under anslagsperioden och redogörelse för hur Wallenberg Clinical Scholars anslaget påverkat den nominerades forskningsverksamhet i den kliniska miljön (max 2 A4 sidor).
  • Projektbeskrivning för de kommande fem åren och en redogörelse för hur anslaget är tänkt att utnyttjas i den planerade forskningen (max 3 A4 sidor).
  • Projektsammanfattning– en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska (max 2000 tecken inkl. blanksteg). 
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4 sida).
  • CV som ska innehålla tjänster, priser, ledningsuppdrag, doktorander (som huvudhandledare och årtal för disputation) och postdoktorer (max 3 A4 sidor).
  • Lista med alla arbeten publicerade i referee-granskade tidskrifter samt ett urval av de tio mest betydelsefulla arbetena.
  • Redogörelse för den nominerades kliniska verksamhet (max 1 A4 sida).
  • Intyg från sjukhuset att den nominerade har minst 30 % klinisk tjänstgöring (max 1 A4 sida)

1 A4 motsvarar 3500 tecken inklusive blanksteg.

Stiftelsen förutsätter att existerande finansiering från universitet och sjukvårdshuvudmannen kvarstår under anslagsperioden för de nominerade som erhåller ett Wallenberg Clinical Scholars anslag. Vad gäller indirekta kostnader kommer stiftelsens policy för projektanslag att tillämpas.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska ansökningar från de nominerande universiteten. 

Till E-ansökan

Instruktion e-ansökan:

Start- och slutdatum: ange 2025-07-01 samt 2030-06-30 
Belopp: 15 miljoner kronor
Budget: Vid nomineringstillfället bifogas ej projektbudgeten. Av tekniska skäl bifogas en tom bilaga

Beslut

Stiftelsen planerar att fatta beslut om Wallenberg Clinical Scholars förlängning i mars 2025.

Utvärdering

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen. De nominerade sakkunniggranskas av internationella experter med omfattande och bred vetenskaplig kompetens. Granskningen innefattar utvärdering av både den genomförda forskningen under den första anslagsperioden och av den planerade forskningsverksamheten under den andra anslagsperioden. 

Avgörande utvärderingskriterium är vetenskaplig excellens inom klinisk patientnära eller klinisk experimentell forskning.