2026: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Ansökningsperioden startar 7 januari 2026.

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 och 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år. 

Bland forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential prioriteras projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition. 

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. För ämnen där forskning är av generisk natur till exempel matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling.

Stiftelsen har under perioden 2010 till 2022 beviljat närmare åtta miljarder kronor i projektanslag. 

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod startar 7 januari 2026 med sista ansökningsdag 1 februari klockan 13.00.

Nomineringar

Svenska lärosäten kan  nominera projekt enligt nedanstående fördelning. Minst 40 procent av de nominerade projekten ska ledas av en forskare från det underrepresenterade könet.

Universitet Antal
Karolinska Institutet    15
Uppsala universitet    15
Lunds universitet     15
Stockholms universitet     15
Chalmers     10
KTH 10
Göteborgs universitet 10
Umeå universitet  10
Linköpings universitet  10
Sveriges lantbruksuniversitet      5
Luleå Tekniska universitet     5
Övriga lärosäten     2

Riktlinjer för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Rektors stödbrev
I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. En särskild bilaga med rektors (eller den person rektor utser i sitt ställe) underskrift bifogas ansökan. Rektor ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten. Rektor ska vidare intyga att indirekta kostnader utöver de som godkänns av stiftelsen täcks av universitetet samt att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

 • ​​​​​​Stiftelsen stödjer forskarinitierade grundforskningsprojekt av högsta internationella standard
 • Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin
 • Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att dessa är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin
 • Projekt kan sökas av en projektgrupp som utgörs av två till fem forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
 • Gruppens sammanlagda kompetens kommer att bedömas i Stiftelsens utvärdering, dvs inte huvudsökande och medsökande var för sig
 • Såväl huvudsökande som medsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte. För huvudsökande gäller att 70 % av den totalt förordnade arbetstiden skall utgöras av ett förordnande i Sverige. För medsökande gäller att 50 % av den totalt förordnade arbetstiden skall utgöras av ett förordnande i Sverige.
 • Projekt prioriteras där det är uppenbart att forskarnas komplementära kompetenser gör det möjligt att ta sig an hypoteser och frågeställningar som varje individuell forskare skulle ha svårt att själv angripa
 • För ämnen där forskning är av generisk natur t.ex. matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling
 • Projektanslag ska inte primärt utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt
 • Forskningen skall bedrivas vid svenska lärosäten men utöver detta finns det ingen begränsning i forskarnas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt
 • Normalprojekten bör ha en budget mellan 15 och 40 miljoner kronor. Projekt kan ha en löptid på tre till fem år. Bidrag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader. Upp till 20 % av det beviljade beloppet får utnyttjas för indirekta kostnader och hyra
 • En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande
 • Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, dvs publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive lärosätes regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar
 • Ett stödbrev från rektor eller motsvarande ska bifogas ansökan
 • Avslaget projekt kan ej sökas igen på samma vetenskapliga frågeställning inom tre år. Undantag är projekt som avslås på grund av medelsbrist där en förnyad ansökan kan skickas in igen och behandlas i ordinarie ansökningsomgång.

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

Fler dokument

Bedömningskriterier för projektutvärdering

Instruktion E-ansökan

E-ansökan

Budgetmall