2026: Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2021 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2021 kan erhålla förlängning.

Inbjudan att nominera Wallenberg Academy Fellows 2021 till förlängning 

Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2021 förläng­ning. Lärosätena ska garantera att de utvalda forskarna kommer att inneha relevanta anställningar vid lärosätet och förväntas ta ett långsiktigt ansvar för sin nominerade Fellow.

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden startar 25 mars.

Vilka kan nomineras?

Följande punkter behöver vara uppfyllda för att komma i fråga för nominering.

Den nominerade:

 • Ska vara utsedd till Wallenberg Academy Fellow år 2021 eller i förekommande fall 2019 eller 2017 när intyg för tjänstledighet på grund av föräldraledighet, försvarstjänstgöring eller sjukdom om minst sex månader kan uppvisas
 • Kan inte inneha ett konsolideringsanslag från Vetenskapsrådet samtidigt som ett WAF förlängningsanslag.
 • Kan inte nomineras av flera universitet och måste ge sitt godkännande till nomi­neringen
 • En Fellow som varit tjänstledig på grund av föräldraledighet, försvarstjänstgöring eller sjukdom under minst sex månader under projekt­perioden kan nomineras två år senare, d.v.s. tillsammans med Wallenberg Academy Fellows utsedda 2023 om intyg för detta kan uppvisas

Stiftelsens finansiering vid en förlängning år 6 - 10 består av:

Ett förlängningsanslag utgår med 2 200 000 kronor per år under fem år oavsett forsknings­inriktning. Wallenberg Academy Fellows som ej beviljas förlängning erhåller en miljon SEK som omställningsbidrag år sex, förutsatt att kandidaten innehar en anställning vid ett svenskt lärosäte.

Lärosätena delfinansierar satsningen genom att garantera att 50 % av forskarens lönekostnader täcks av lärosätet. Lärosätet kan med fördel finansiera hela lönen och därmed bidra till att forskaren får en större fri forskningsresurs. Lärosätet delfinansierar dessutom satsningen genom att tillskjuta medel för indirekta kostnader utöver det som KAW kan bidra med. Upp till 20 % av det beviljade beloppet får utnyttjas för indirekta kostnader och hyra.

Underlag

Alla underlag, förutom bilagan med en svensk populärvetenskaplig sammanfattning, ska vara på engelska. En A4 sida motsvarar max 3500 tecken inklusive blanksteg.

Nomineringen ska omfatta följande uppgifter:

 • Rektors intygan/universitetets nominering - i nomineringen bifogas universitetets underlag för val av strategier för nomineringar, d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer samt en kort motivering till varför forskarens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetets forskningsprofil. Beskrivningen ska inte överstiga två A4-sidor
 • Projektsammanfattning – en kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska, maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg
 • Projektbeskrivning (max sex A4-sidor)
 • Personens forskningsmeriter d.v.s. CV (max två A4-sidor) innehållande personens namn och personnummer, uppgifter om tjänster, priser och ev. postdoc vistelse
 • Kort levnadsteckning (max två A4-sidor) som i första hand är en beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga insatser tillsammans med uppgifter om lärosätets nuvarande stöd för forskarens verksamhet, inkluderande stöd från andra finansiärer (som huvud- eller medsökande) under den pågående WAF-perioden
 • En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter och med de tio mest betydelsefulla publikationerna markerade. För vetenskapsområden där det är tillämpligt ska med hjälp av Web of Science, Scopus eller Google Scholar ett H-index samt det antal publikationer och citat H-indexet baserats på anges. För Google Scholar används lämpligen Harzing’s Publish or Perish. För nomineringar inom humaniora ska en lista med kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4)

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska nomineringar.

Till e-ansökan

Instruktioner e-ansökan

 • Huvudsökande – ange den nominerade personen
 • Sökt belopp – ange 11 miljoner kronor
 • Område – ange ämnesområde (medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap) från dropplistan
 • Finansiering – kryssa i rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas”. Anslaget kan inte kombineras med innehav av Vetenskapsrådets konsolideringsanslag
 • Projektbudget – den kompletta budgetmallen behöver inte skickas in med nomineringen. Bifoga istället en specifikation över vad medlen avses nyttjas till

Alla bilagor ska vara på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som ska vara skriven på svenska.

Utvärderingsprocess

Två urvalsgrupper, godkända av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien, utvärderar och väljer ut de forskare som föreslås beviljas förlängning.

Urvalsgrupperna (en för områdena humaniora/religion och samhällsvetenskap och en för områdena medicin, natur och teknikvetenskaper) går igenom alla inkomna nomineringar och rankar dem. Rankinglistan inlämnas till KAW som beslutar om antal anslagsmottagare.

I urvalsarbetet kommer, förutom den skriftliga dokumentation som inlämnas i samband med nomineringen till WAF 2017-förlängning, att ingå bland annat personliga intervjuer och extern internationell granskning. Ett sammanfattande betyg avges av urvalsgrupperna för varje nominerad enligt ERCs femgradiga bedömningsskala, d.v.s.

0 = Insufficient, 1 = Good, 2 = Very good, 3 = Excellent, 4 = Outstanding

Urvalsgruppernas bedömning kommer att behandlas under fullständig sekretess. Motivering för fortsatt eller avbrutet WAF-stöd kommer inte att delges. Beslut om fortsatt eller avbrutet WAF-stöd tas av KAWs styrelse.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Ansökningsperiod och sista nomineringsdag

Ansökningsperioden startar den 25 mars 2026 och en fullständig nominering ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 25 april klockan 13.00.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive lärosäte, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar.

Den kompletta budgetmallen behöver inte skickas in med nomineringen. Bifoga en specifikation av vad medlen avses nyttjas till.

Beslut

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse planerar att fatta beslut om Wallenberg Academy Fellows förlängning i november 2026 och beslutet meddelas under december 2026.

Fler dokument

Bedömningskriterier Wallenberg Academy Fellows 2021 förlängning

E-ansökan